HJER­NEN BAG MA

BT - - NYHEDER -

TER­ROR

By­de­len har tid­li­ge­re dan­net ram­me om an­dre ef­ter­forsk­nin­ger af pla­ner om ter­r­or­an­greb. Og iføl­ge fle­re me­di­er holdt og­så hjer­nen bag ter­r­or­an­gre­bet til net­op her: Ab­del­ha­mid Abaa­oud.

Iføl­ge kil­der ta­et på den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed fi­nan­si­e­re­de, or­ga­ni­se­re­de og ko­or­di­ne­re­de den 27-åri­ge Ab­del­ha­mid Abaa­oud ter­r­or­an­gre­bet. Det skri­ver bå­de AP og Reu­ters med hen­vis­ning til kil­der i den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed. In­vol­ve­ret i fle­re ter­ror-sa­ger Det er langt­fra før­ste gang Ab­del­ha­mid Abaa­ouds navn na­ev­nes i for­bin­del­se med ter­r­or­hand­lin­ger. Iføl­ge den fran­ske tv-ka­nal Fran­ce 24 har den 27-åri­ge bel­gi­ske stats­bor­ger tid­li­ge­re be­or­dret et stør­re ter­r­or­an­greb, som blev af­va­er­get af bel­gisk po­li­ti. Og tid­li­ge­re i år blev Ab­del­ha­mid Abaa­oud for­bun­det med en sku­depi­so­de på et fransk højha­stig­hed­s­tog samt et angreb på en kir­ke i Frank­rig.

Og nu er nav­net alt­så igen duk­ket op med trå­de til ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris fre­dag, hvor 129 per­so­ner blev dra­ebt ved sel­ve an­gre­bet. Yder­li­ge­re tre men­ne­sker for­modes dø­de af de­res kva­e­stel­ser. Den ma­rok­kansk­fød­te mand er tid­li­ge­re ble­vet be­skre­vet som en af de mest ’ak­ti­ve ek­stre­mi­ster’ i Is­la­misk Stat i Sy­ri­en.

Iføl­ge Sky News har Ab­del­ha­mid Abaa­oud un­der nav­net Abu Omar al Bal­jik blandt an­det ja­evn­ligt op­for­dret til ji­had på de so­ci­a­le me­di­er - en op­for­dring, han og­så har få­et sin lil­le­bror til at føl­ge. I au­gust 2014 kun­ne man der­for på de so­ci­a­le me­di­er fin­de et bil­le­de af den den­gang blot 13-åri­ge Yo­u­nes Abaa­oud med et ma­skin­ge­va­er i hån­den.

Iføl­ge fran­ske me­di­er ty­der alt på, at Ab­del­ha­mid Abaa­oud be­fin­der sig i Sy­ren nu, og at han der­for ik­ke selv har del­ta­get i ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris.

Gårs­da­gens po­li­ti­ak­tio­ner i Bel­gi­en og Frank­rig før­te da hel­ler ik­ke til an­hol­del­se af hver­ken Ab­del­ha­mid Abaa­oud el­ler den 27-åri­ge ter­r­or­mista­enk­te Sa­lah Ab­des­lam, som an­gi­ve­ligt var må­let for po­li­ti­et.

Ud­over iden­ti­te­ten på Ab­del­ha­mid Abaa­oud blev nav­ne­ne på to an­dre ter­r­o­ri­ster, som fransk po­li­ti mista­en­ker for at ha­ve va­e­ret in­vol­ve­ret i ter­r­or­an­gre­bet, og­så of­fent­lig­gjort i går. Spra­eng­te sig selv i luf­ten Den ene for­mode­de ger­nings­mand er den 28-åri­ge Sa­my Ami­mour, som an­gi­ve­ligt spra­eng­te sig selv i luf­ten ved kon­cert­ste­det Ba­ta­clan, hvor ad­skil­li­ge men­ne­sker blev dra­ebt. Den an­den er en 25-årig mand med nav­net Ah­mad Al Mo­ham­mad, der spra­eng­te sig selv i luf­ten uden­for det na­tio­na­le fod­bold­sta­dion, Sta­de de Fran­ce, hvor det fran­ske lands­hold spil­le­de mod Tys­kland på ter­r­oraf­te­nen. En kamp, der blev spil­let i ven­ska­bets tegn, blev om­gi­vet af bom­be­spra­eng­nin­ger og død i ka­er­lig­he­dens by.

• ’Ah­mad Al Muham­mad’

• Bilal Had­fi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.