’Med det her stil­ler de sig på sam­me si­de som IS’

BT - - NYHEDER -

IN­TE­GRA­TION mod ’IS’, der til­sy­ne­la­den­de stod bag fre­da­gens angreb. Som tid­li­ge­re vil det­te kom­me til at ko­ste man­ge ci­vi­le mus­li­mer i Sy­ri­en li­vet, men her­til er po­li­ti­ker­nes hold­nin­ger kla­re, og der fa­el­des in­gen tå­rer,« skri­ver Hizb ut-Ta­hrir i pres­se­med­del­el­sen, hvor dan­ske po­li­ti­ke­re og ik­ke mindst re­ge­rin­gen får skuds­må­let ’hyk­le­re og bar­ba­rer’.

Men det vil In­ger Støj­berg ik­ke ha­ve sid­den­de på sig. Vil und­gå ci­vi­le tab »Vi gør alt for at und­gå ci­vi­le tab, og det me­ner jeg og­så, vi skal. Det er net­op med til at de­fi­ne­re, hvad vi er for en ko­a­li­tion. Hvis man ser de bom­be­tog­ter, som fransk­ma­en­de­ne har ud­ført det se­ne­ste døgn, er de må­l­ret­tet tra­e­nings­lej­re og vå­ben­de­po­ter. Så det er jeg fuld­sta­en­dig ue­nig med dem i,« si­ger hun til bt.dk.

Der­i­mod me­ner hun, at Hizb utTa­hrir med sin pres­se­med­del­el­se, en­de­lig har be­kendt kulør.

»Hizb ut-Ta­hrir er en syg or­ga­ni­sa­tion, som ik­ke hø­rer til her. Med det, de si­ger her, stil­ler de sig på sam­me si­de som IS. Jeg no­te­rer mig der­for, at folk med et va­er­di­grund­lag som Is­la­misk Stat har få­et et sted, de kan sø­ge hen nu,« si­ger In­ger Støj­berg.

Hizb ut-Ta­hrir skri­ver bl.a., at »bom­bar­de­men­ter­ne al­le­re­de nu, hvor man an­gi­ve­ligt for­sø­ger at und­gå ci­vi­le tab, med­fø­rer drab og lem­la­e­stel­ser på et stort an­tal ci­vi­le, her­un­der uskyl­di­ge børn og kvin­der. Det­te vil kun for­ø­ges i takt med fle­re angreb for at ’be­skyt­te’ Ve­sten og ’fri­he­der­ne’.«

Det får in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren til at un­dre sig over, hvor­for Hizb ut-Ta­hrirs dan­ske med­lem­mer ik­ke en gang for al­le for­la­der det land og de­mo­kra­ti­ske sty­re­sy­stem, som de til­sy­ne­la­den­de forag­ter.

»Der er desva­er­re et om­rå­de i ver­den, der er ba­se­ret på sy­ge idéer pra­e­cis som dem, Hizb ut-Ta­hrirs med­lem­mer i Dan­mark bak­ker op om, så jeg for­står egent­lig ik­ke, hvad det er, der af­hol­der dem fra at flyt­te der­til. Det kun­ne selv­føl­ge­lig va­e­re det dan­ske ydel­ses­sy­stem. El­lers ved jeg ik­ke, hvad det kun­ne va­e­re,« si­ger In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.