Bom­ber vi kvin­der og børn, er vi ik­ke me­get bed­re...

BT - - NYHEDER -

IS­LA­MISK STAT (2) sup­pen. Det vig­tig­ste, vi kan gø­re, er at ta­ge fløjls­hand­sker­ne af over­for de sta­ter i Mel­le­mø­sten, Sau­diAra­bi­en og Iran, der or­ke­stre­rer og fi­nan­si­e­rer kri­ge­ne i Irak og i Sy­ri­en. Nog­le af dem bi­dra­ger di­rek­te til ter­r­or­netva­er­ke­ne. De ud­gør en stor del af pro­ble­met.«

Krig per sted­fortra­e­der hen­blik på Rusland og Ukrai­ne (for­hand­lin­ger­nes for­mål var at sik­re, at EU og Ukrai­ne blev uaf­ha­en­gi­ge af gas­le­ve­ran­cer fra Rusland, red.). Hvis vi nu si­ger, at vi over de na­e­ste ti år vil mind­ske vo­res im­port af olie fra gol­f­sta­ter­ne med 25 pct., kan det va­e­re med til at på­vir­ke dem. Ale­ne at ta­le om det, vil på­vir­ke dem.«

»Jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at de dan­ske F 16-fly skal sen­des på vin­ger­ne igen. Men det er lidt pud­sigt og og­så lidt af­burd, at vi bru­ger så man­ge kra­ef­ter på at dis­ku­te­re, hvad vi skal med vo­res fly om ot­te til 12 måneder. Der kan ske rig­tig me­get i Sy­ri­en, og jeg hå­ber me­get, at freds­for­hand­lin­ger­ne kan ska­be en ny si­tu­a­tion på land­jor­den. Der­for er det alt for tid­ligt at sva­re på det spørgs­mål.«

»Jeg op­fat­ter Sø­ren Es­per­sens (Dansk Fol­ke­par­tis uden­rigs­ord­fø­rer, red.) ud­ta­lel­ser som ri­me­ligt ab­sur­de. Jeg ved ik­ke, hvad han har spist til mor­gen­mad. Hvis vi be­gyn­der at bom­be kvin­der og børn, er vi jo ik­ke me­get bed­re end ter­r­o­ri­ster­ne. Ef­ter­som der ik­ke fin­des re­ne mi­li­ta­e­re løs­nin­ger, gi­ver det sig selv, at jeg er me­get ue­nig med ham.«

Kri­gens love

»Den­ne krig kan ik­ke un­der no­gen om­sta­en­dig­he­der vin­des mi­li­ta­ert. Om vi føl­ger kri­gens love el­ler ej. Men selv­føl­ge­lig skal vi over­hol­de kri­gens love. Det er det, der ad­skil­ler os fra bar­ba­rer­ne.«

»Det er sva­ert at fø­re kri­gen, uden at det har ci­vi­le om­kost­nin­ger. Ind­til nu har vi va­e­ret go­de til at und­gå det, og det skal vi bli­ve ved med.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.