Ve­je til drøm­me-job­bet

BT - - NYHEDER -

Find din mo­ti­va­tion Hvis man er be­vidst om, hvad man dri­ves af, og hvad man pra­e­cis vil, så står ens pro­fil skar­pe­re, når man kom­mer til sam­ta­le – og det er nem­me­re at an­sa­et­te en per­son, der er be­vidst om de for­hold. Man­ge le­di­ge fin­der en annonce, og så tjek­ker man, om man kan le­ve op til de krav, der står. Det er vig­tigt at ma­er­ke ef­ter, om det fort­sat er det, der mo­ti­ve­rer. Søg uop­for­dret Man­ge virk­som­he­der slår slet ik­ke de­res le­di­ge job op, for­di de har travlt med at pas­se virk­som­he­dens dag­li­ge drift, og må­ske spør­ger de de­res nu­va­e­ren­de me­d­ar­bej­de­re, om de ken­der no­gen. Der­for kan det va­e­re en rig­tig god idé at sø­ge uop­for­dret. I en uop­for­dret an­søg­ning skal du fo­re­ta­ge end­nu me­re re­search for at fin­de ud af, hvad virk­som­he­den ef­ter­spør­ger, da du ik­ke kan la­e­se det gen­nem et jo­bop­slag. Et godt sted at be­gyn­de er ved at ta­ge ud­gangs­punkt i de jo­ban­non­cer, som virk­som­he­den tid­li­ge­re

har slå­et op. Søg in­ter­nt Hvis du al­le­re­de er i job, men ba­re sø­ger nye ud­for­drin­ger, så glem ik­ke mu­lig­he­den for at sø­ge de skjul­te job i din egen virk­som­hed. Gå til den re­le­van­te chef og gør op­ma­er­k­som på, at du er klar til nye og må­ske stør­re ud­for­drin­ger. De fle­ste vil be­trag­te det som po­si­tivt, at de­res an­sat­te vi­ser am­bi­tio­ner, og du be­hø­ver jo ik­ke at af­slø­re det, hvis du er død­tra­et af dit nu­va­e­ren­de job. Over­vej re­k­rut­te­rings­bu­reau­er Det er og­så en mu­lig­hed at bru­ge et re­k­rut­te­rings­bu­reau, som hja­el­per virk­som­he­der med at fin­de me­d­ar­bej­de­re. Find ud af, hvil­ke re­k­rut­te­rings­fir­ma­er, der spe­ci­a­li­se­rer sig i den bran­che, du ger­ne vil ind i, og ring så til dem og hør, om du må sen­de dit cv. Brug af­slag kon­struk­tivt Når du går ef­ter de spa­en­den­de og ud­for­dren­de job, som man­ge an­dre og­så er in­ter­es­se­re­de i, så er der sand­syn­lig­hed for, at du vil få en ra­ek­ke af­slag. Men dem skal du ik­ke se som no­get ne­ga­tivt – fak­tisk kan et nej hja­el­pe dig til at fin­de ud af, hvad du kan gø­re bed­re i na­e­ste om­gang. Sørg for at fin­de ud af, hvor­for du ik­ke fik job­bet. Med en god fe­ed­ba­ck kan du styr­ke din per­for­man­ce al­le­re­de til na­e­ste job­søg­ning.

Kil­der: Jo­bin­dex.dk, Ofir, Dahl og Kja­er­gaard, Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.