Ja, in­gen krig er vun­det ude­luk­ken­de fra luf­ten Nej, po­li­ti­ske af­ta­ler skal ska­be fred

BT - - DEBAT -

NA­SER KHA­DER (K)

hørt frem­tra­e­den­de mi­li­ta­e­r­a­na­ly­ti­ke­re si­ge, at vi kan vin­de kam­pen mod Is­la­misk Stat uden at bru­ge land­trop­per. Men po­li­ti­ker­ne, med Oba­ma i spid­sen, har be­slut­tet, at man ik­ke vil bru­ge land­trop­per. Så der er in­gen vil­je til det. Ar­gu­men­tet ly­der, at vi har dår­li­ge er­fa­rin­ger fra Af­g­ha­ni­stan og Irak. Men jeg me­ner, at vi skal bru­ge de erf aring er po­si­tivt og la­e­re af dem. Vi skal ik­ke, som i Af­g­ha­ni­stan og Irak, ha­ve de sto­re am­bi­tio­ner om op­byg­ning af en stat og et ci­vil­sam­fund. Be­ka­em­pel­se af IS skal ude­luk­ken­de va­e­re ter­r­or­be­ka­em­pel­se. Og så skal vi hu­ske på, at ta­le­ba­ner­ne var på hjem­me­ba­ne i Af­g­ha­ni­stan. De kend­te bjer­ge­ne. Men i Sy­ri­en er 70 pct. af sol­da­ter­ne på ude­ba­ne, og land­ska­bet er helt an­der­le­des.

JEG HAR IK­KE

MAR­TIN LI­DE­GAARD (R)

er at stop­pe kri­ge­ne i Sy­ri­en og Irak. Men jeg er ban­ge for, at vi ik­ke kan vin­de den krig med land­trop­per. For vi ved af bit­ter er­fa­ring fra Irak og Af­g­ha­ni­stan, at man må­ske kan vin­de en hur­tig sejr ved at sa­et­te sol­da­ter ind, men at hel­ve­de bry­der løs, når de er ude igen. EU skal der­i­mod ta­ge sig sam­men til at la­eg­ge det nød­ven­di­ge pres på Iran og Sau­di-Ara­bi­en, der et langt styk­ke hen ad vej­en sty­rer og fi­nan­si­e­rer kri­ge­ne ved f.eks. at støt­te hen­holds­vis Sy­ri­ens pra­esi­dent As­sad og de op­rø­re­re, der kaemper mod ham. En po­li­tisk af­ta­le om po­li­tisk fred mel­lem de to par­ter skal der­for på plads.

DEN STO­RE UDFORDRING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.