’ ’

BT - - DEBAT -

VI KAN IK­KE

DET HAR VA­E­RET

Vi vil se me­re af det, vi så i Pa­ris, hvis vi ik­ke hand­ler

bli­ve ved med at sid­de på ha­en­der­ne og hen­vi­se til de dår­li­ge er­fa­rin­ger. Vi vil se me­re af det, vi så i Pa­ris, hvis vi ik­ke hand­ler, men det er som om, at land­trop­per er ble­vet et ta­bu. Vi kan ik­ke sa­et­te vo­res lid til de iraki­ske sol­da­ter. De har travlt nok med at for­sva­re sig selv, så hvor­for skul­le de gå ind i Sy­ri­en? De mus­lim­ske lan­de må gå med Tyr­ki­et, Egyp­ten, Ma­rok­ko, Jor­dan etc.

en fejl­ag­tig stra­te­gi kun at gå ef­ter Is­la­misk Stat i Irak. Men de­res ho­ved­sa­e­de lig­ger i Raqqa i Sy­ri­en. De­res ad­mi­ni­stra­tion og olie­fel­ter­ne, som er de­res ho­ved­fi­nan­si­e­rings­kil­de, er i Sy­ri­en.

i den ab­sur­de si­tu­a­tion, at vi selv er med til at fi­nan­si­e­re kri­ge­ne in­di­rek­te, for­di vi im­por­te­rer olie fra Sau­di-Ara­bi­en og Iran. Vi bur­de si­ge, at vi ik­ke vil im­por­te­re de­res olie, hvis de ik­ke stop­per med at fi­nan­si­e­re kri­ge­ne.

Na­ser Kha­der

VI ER DES­U­DEN

og Jor­dan mang­ler vand og fø­de­va­rer og er ud­kla­ek­nings­re­der for ek­stre­mi­ster, for­di det er sva­ert at fin­de en an­den må­de at op­ret­hol­de til­va­e­rel­sen på end at til­slut­te sig en mi­lits som IS, som gi­ver en pa­en hy­re for at gå i krig. Der­for er det en for­ud­sa­et­ning at få skabt en magt­ba­lan­ce i Sy­ri­en og Irak, som de re­gio­na­le lan­de bak­ker op om, så flygt­nin­ge­ne kan ven­de til­ba­ge, få ud­dan­nel­se, ar­bej­de og der­med bli­ve for­hin­dret i at gå og plaf­fe løs.

FLYGT­NIN­GE­LEJ­RE­NE I LI­BA­NON

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.