Den an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske kost­py­ra­mi­de

BT - - SUNDHED -

5. lag: Hold igen med at sva­el­ge i slik, so­da­vand, al­ko­hol, chips og dår­lig fast­food. Det stres­ser krop­pens cel­ler, så det på sigt ka­ster mas­siv in­f­lam­ma­tion af sig. Iføl­ge de an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske kost­prin­cip­per er al­ko­hol gift for krop­pen – der­for skal du nø­jes med et en­kelt

glas, hvis du ik­ke kan und­va­e­re vin, øl el­ler spi­ri­tus. 4. lag: Fo­ku­ser på kva­li­te­ten, når du va­el­ger kød, for­ar­bej­det korn og al­min­de­li­ge kar­to­f­ler. Find gla­e­den i små po­r­tio­ner. Det rø­de kød kan frem­me cel­leø­de­la­eg­gel­se og in­f­lam­ma­tion i krop­pen. Des­u­den kan fle­re af fø­de­va­rer­ne få dit blod­suk­ker til at sti­ge og der­ved øge in­f­lam­ma­tio­nen. Sørg der­for for at re­du­ce­re ma­eng­den af kul­hy­dra­ter i din kost (fra f.eks. pas­ta og ris). En­de­lig bør du og­så und­gå så­kald­te om­e­ga 6-fedt­sy­rer i for sto­re ma­eng­der. Det fin­des bl.a. i solsik­ke­o­lie, may­on­nai­se og re­mou­la­de, som ik­ke er la­vet af rap­so­lie. 3. lag: Få ba­lan­ce­re­de ma­eng­der fra det­te lag i py­ra­mi­den . Fuld­korn, rod­frug­ter, tør­re­de bøn­ner og lin­ser kan vir­ke styr­ken­de og va­e­re med til at styr­ke dit im­mun­for­svar. F.eks. in­de­hol­der rød­be­der stof­fer, der kan sa­en­ke dit blod­tryk be­trag­te­ligt og be­ka­em­pe kro­nisk in­f­lam­ma­tion ef­fek­tivt. Den blod­tryks­sa­en­ken­de ef­fekt stam­mer fra ni­trat, som du og­så fin­der i en lang ra­ek­ke grønt­sa­ger, som f.eks. spi­nat og grøn­ne bøn­ner. Va­er op­ma­er­k­som på, at fø­de­va­rer i det­te lag i py­ra­mi­den kan in­de­hol­de glu­ten (f.eks. brød og korn), som vis­se men­ne­sker ik­ke kan tå­le. Spi­ser du mad, du er in­to­le­rant over­for,

kan du øge ma­eng­den af in­f­lam­ma­tion. 2. lag: Ta­enk fø­de­va­rer som f.eks. aeg, ma­gre fisk, frugt, sur­ma­elk, qui­noa og di­ver­se nød­der ind i din ugent­li­ge kost. F.eks. in­de­hol­der qui­noa fi­ber, som gav­ner ko­leste­rol­tal­let og mind­sker ri­si­ko­en for en ra­ek­ke kra­eft­syg­dom­me. Ind­hol­det af om­e­ga-3-fedt­sy­rer er des­u­den med til at for­sta­er­ke qui­no­a­ens an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske egen­ska­ber. Va­er op­ma­er­k­som på, at fø­de­va­rer fra det­te lag i py­ra­mi­den kan in­de­hol­de lak­to­se (me­je­ri­pro­duk­ter) som vis­se men­ne­sker ik­ke kan tå­le. Drik­ker el­ler spi­ser du mad el­ler drik­ke, du er in­to­le­rant over­for, kan du øge ma­eng­den af in­f­lam­ma­tion. 1. lag: Ba­er, kål, in­ge­fa­er, fe­de fisk, oli­ven, avo­ca­do og hvid­løg hø­rer til de mest kraft­ful­de an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske fø­de­va­rer. De har i for­søg har vist sig at va­e­re sa­er­lig go­de til at ned­brin­ge in­f­lam­ma­tion i krop­pen. År­sa­gen er et højt ind­hold af cen­tra­le kom­po­nen­ter som f.eks. fi­skens sa­er­li­ge EPA-fedt­sy­rer, in­ge­fa­e­rens så­kald­te gin­gero­ler og fle­re an­dre kraft­ful­de stof­fer. Fe­de fisk kan f.eks. va­e­re laks, ma­k­rel, sild, ør­red el­ler hel­le­fisk. Spi­ser du avo­ca­do, nedsa­et­ter du din risiko fro at ud­vik­le hjer­te-kar-syg­dom­me. Den er nem­lig fyldt med uma­et­te­de fedt­sy­rer, som gav­ner dit kredsløb. Des­u­den in­de­hol­der den mas­ser af fi­ber og E-vi­ta­min, der

styr­ker dit im­mun­for­svar.

Kil­de: Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med BT PLUS

BT PLUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.