Ju­le­ga­ve til flek­slå­ne­re

BT - - NYHEDER -

BE­SPA­REL­SE fra lan­dets re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter.

Gårs­da­gens re­sul­ta­ter ty­der så­le­des på en F1-ren­te på om­kring 0,2 pro­cent og en F3-ren­te på mel­lem 0,33 og 0,36 pro­cent.

Der­med har lån­ta­ge­re med F1-lån ud­sigt til den la­ve­ste F1-ren­te no­gen­sin­de ved en ren­te­til­pas­ning 1. ja­nu­ar. Sid­ste år lan­de­de F1-ren­ten på 0,51 pro­cent.

For de fle­ste er der ik­ke ta­le om de helt sto­re be­spa­rel­ser i den må­ned­li­ge ydel­se, men det skal ses i ly­set af, at ren­ten i for­vej­en er hi­sto­risk lav.

Ren­te­fal­det be­ty­der, at en F1-lån­ta­ger med et lån på 1 mio. kro­ner vil spa­re 55 kro­ner om må­ne­den ef­ter skat på et lån med af­drag, og 170 kro­ner på et af­drags­frit lån. Godt nyt »Selv­om der er ta­le om re­la­tivt små be­spa­rel­ser på de må­ned­li­ge ydel­ser, som na­ep­pe kan om­sa­et­tes til et stort mer­for­brug - men dog til lidt ek­stra godt i hver­da­gen - så er de la­ve­re ren­ter iso­le­ret set godt nyt for op­svin­get i dansk øko­no­mi og for frem­gan­gen på bo­lig­mar­ke­det,« ly­der det fra So­nia Khan, der er øko­nom hos Re­al­kre­dit Dan­mark.

For de F5-lån­ta­ge­re, som fik ren­te­til­pas­set for fem år si­den, kan der til gen­ga­eld va­e­re en rig­tig stor ge­vinst. De sid­der i dag med en ren­te på om­kring 2,8 pro­cent, og re­al­kre­dit­sel­ska­ber­ne for­ven­ter en ren­te i om­eg­nen af 0,80 pro­cent.

»Det kan godt gå hen at bli­ve en sejr for F5-lån­ta­ger­ne, da ren­ten med over­ve­jen­de sand­syn­lig­hed vil en­de va­e­sent­ligt la­ve­re sam­men­lig­net med sidst, lån­ta­ger­ne fik ren­te­til­pas­set de­res F5-lån,« si­ger se­ni­o­r­ø­ko­nom Jep­pe Bor­re fra Nykre­dit. For­ven­tet be­spa­rel­se i den må­ned­li­ge ydel­se: af­drag: af­drag: af­drag: af­drag: af­drag: af­drag:

55 kr. 170 kr.

40 kr. 140 kr. 385 kr. 1.015 kr.

Bo­lig­lån på 1 mil­li­on kro­ner – for­ven­tet ren­te ef­ter ren­te­til­pas­ning per 1. ja­nu­ar 2016 Kil­de: Re­al­kre­dit Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.