Renée Toft la­ver film med Manu Sareen

BT - - NYHEDER -

FRA BOG TIL FILM

En char­me­ren­de om­gang fa­mi­lie-action med kant og far­ver an­no 2015.

Renée Toft blev i sin tid kendt som ’Face of the Eigh­ties’ og ud­dan­ne­de sig ef­ter­føl­gen­de som psy­ko­log. Hun har i for­vej­en skre­vet en ra­ek­ke bør­ne­bø­ger om pi­gen Kar­la, og nu kan hun fø­je film­ma­nus-for­fat­ter til sit om­fat­ten­de cv.

Den 50-åri­ge kvin­de har ta­get en ma­ster class-ud­dan­nel­se fra Den Dan­ske Film­sko­le, og hen­des de­but som dra­ma­ti­ker på det sto­re la­er­red bli­ver i sam­ar­bej­de med tid­li­ge­re mi­ni­ster og for­fat­ter Manu Sareen.

Per­son­gal­le­ri­et og hi­sto­ri­en i den kom­men­de film ta­ger nem­lig ud­gangs­punkt i Sa­re­ens bør­ne­bog ’Iq­bal og den sor­te Pjer­rot’, der al­le­re­de er et hit i lan­dets bør­ne­va­e­rel­ser. Skal red­de Ti­vo­li Fil­mens plot ta­ger ud­gangs­punkt i den dag, Iq­bal kom­mer til at spra­en­ge sin sko­le i luf­ten via en hø­j­eks­plo­siv for­mel, Iq­bal har mi­k­set sam­men ved et til­fa­el­de.

Der­ef­ter går det over stok og sten for at red­de Ti­vo­li i Kø­ben­havn, da små­for­bry­der­ne AE­sel­man­den (Ras­mus Bjerg) og Svi­net (An­dreas Bo) for­sø­ger at få fat i den hem­me­li­ge op­skrift for at spra­en­ge den ver­dens­be­røm­te for­ly­stel­ses­park i luf­ten.

’Iq­bal og den hem­me­li­ge op­skrift’ er og­så spil­le­film­de­but for in­struk­tør Til­de Har­kamp, der dog har stå­et bag ge­dig­ne tv-suc­ce­ser som ’Lud­vig og Ju­le­man­den’, ’Tvil­lin­ger­ne og Ju­le­man­den’ samt af­snit af ’La­er­ke­vej’.

Rol­len som Iq­bal spil­les af end­nu en de­butant, 14-åri­ge Hirca­no So­a­res, der er i sta­er­kt sel­skab med Ras­mus Bjerg og An­dreas Bo som fil­mens skur­ke, og Dit­te Han­sen og Mar­tin Bryg­mann som hen­holds­vis sko­lep­sy­ko­log og fy­sik­la­e­rer. Fil­men har ju­le­pre­mi­e­re

17. de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.