Ol­sens sto­re udr

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Ka­nal 5 kamp­start 20.45. Mette Cor­ne­li­us

Frank Ar­ne­sen Bri­an Laud­rup. Pe­ter Pi­il Mor­ten Bruun

OL­SENS 11

MAR­TIN AT­KIN­SON (ENG­LAND) Mi­cha­el Mul­lar­key Child

Step­hen Den dan­ske land­stra­e­ner over­ra­ske­de man­ge i Sve­ri­ge lør­dag, da han hav­de fun­det plads til Vik­tor Fi­s­cher i den dan­ske star­top­stil­ling, hvor og­så Tho­mas Ka­h­len­berg var et nyt navn. Men Ol­sen måt­te på Fri­ends Are­na og­så kon­sta­te­re, at de 11 dan­ske star­te­re trods en god åb­ning på kam­pen slet ik­ke fik fat om spil­let.

I sto­re de­le af før­ste halv­leg og i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg blev dan­sker­ne tryk­ket langt til­ba­ge af et svensk mand­skab, der skab­te mas­ser af chan­cer og re­elt kun­ne ha­ve sco­ret me­re end de to mål, det blev til i den pe­ri­o­de. Fi­re nye i star­top­stil­lin­gen Det har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger få­et Mor­ten Ol­sen til at fy­re fi­re mand fra den dan­ske star­top­stil­ling mod Sve­ri­ge på det hold, der star­ter kam­pen i Par­ken i af­ten. Ud ry­ger ef­ter alt at døm­me bå­de Vik­tor Fi­s­cher, Mar­tin Brait­hwai­te, Wil­li­am Kvist og Tho­mas Ka­h­len­berg. De er­stat­tes på de to flø­je af Yus­suf Poul­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen, mens Pi­er­reE­mi­le

TIRS­DAG 17. NOVEM­BER 2015 Højb­jerg og Tho­mas Dela­ney kom­mer med fra start på den dan­ske midt­ba­ne.

Der­med ser land­stra­e­ne­ren ud til at ta­ge kon­se­kven­sen af, at Wil­li­am Kvist i sto­re pe­ri­o­der mod Sve­ri­ge var al­vor­ligt ud­for­dret på sin po­si­tion, li­ge­som Tho­mas Ka­h­len­berg på in­gen må­de fik det co­me­ba­ck til den dan­ske star­top­stil­ling, som Ol­sen hav­de drømt om.

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg kom ind i kam­pen i Sve­ri­ge og var med til at ven­de kamp­bil­le­det - blandt an­det i kraft af sin go­de fy­sik. Højb­jerg var i la­en­ge­re tid fast star­ter for Ol­sen ef­ter en ek­stra­or­di­na­ert god lands­holds­de­but mod Sve­ri­ge i maj 2014, men i det­te ef­ter­år har hans pra­e­sta­tio­ner va­e­ret me­re svin­gen­de, og det har sendt ham på ba­en­ken i de se­ne­ste to land­skam­pe. Nu pe­ger alt alt­så på et co­me­ba­ck i start-11’eren til Schal­ke-spil­le­ren.

Tho­mas Dela­ney er kun én gang tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren star­tet in­de for Dan­mark, Det var i 6-0-sej­ren over Mal­ta i ok­to­ber 2013, og ved den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.