Ol­sens 10. eks­pe­ri­ment

BT - - PLAYOFF-GYSER -

lej­lig­hed var det på po­si­tio­nen som ven­stre ba­ck. Den­ne gang ty­der alt på, at han får lov at spil­le fa­vo­rit­po­si­tio­nen på midt­ba­nen, hvor han og­så har va­e­ret en me­get do­mi­ne­ren­de fi­gur for FC Kø­ben­havn i Su­per­liga­en i det­te ef­ter­år.

På de for­re­ste po­si­tio­ner sat­ser Mor­ten Ol­sen som støt­te for Ni­ck­las Bendt­ner på de spil­le­re, der kom ind og gjor­de det godt i an­den halv­leg mod sven­sker­ne. Ni­co­lai Jør­gen­sen og Yus­suf Poul­sens fy­sik var med til at ven­de kamp­bil­le­det, og det var og­så sam­ar­bej­de mel­lem de to ved en dansk død­bold, der før­te til det dan­ske mål i slut­nin­gen af kam­pen i Sto­ck­holm. In­gen idealopstilling På pres­se­mø­det ef­ter 1-2-kam­pen i Sto­ck­holm blev Ol­sen fle­re gan­ge spurgt ind til, hvor­for det igen ik­ke var lyk­ke­des ham at ram­me en star­top­stil­ling, der vir­ke­de, og om han var fri­stet af at la­de de spil­le­re, der slut­te­de kam­pen mod Sve­ri­ge, be­gyn­de i Par­ken i af­ten.

Han sag­de blandt an­det:

»Jeg ved godt, at vi i de se­ne­ste kam­pe må­ske ik­ke har ramt op­stil­lin­gen fra start, men så igen: Du har mu­lig­he­den for at skif­te ud. Hvis ik­ke du kan ram­me, må du få an­dre af de 12 spil­le­re, du har på ba­en­ken, ind,« sag­de land­stra­e­ne­ren, men slog og­så fast, at det ik­ke var gi­vet, at de, der slut­te­de på ba­nen i Sto­ck­holm, og­så vil star­te i re­tur­kam­pen i af­ten.

Det ser det så – na­e­sten – ud til, at de gør al­li­ge­vel.

i den for­bin­del­se

ISVERIGE BE­TEG­NER IAGT­TA­GE­RE af lands­hol­det Erik Ham­rén som en tak­tisk sim­pel tra­e­ner. Det var ik­ke ham, der op­fandt den fal­ske 9’er, og går man lidt til ham, kan han brin­ges i pro­ble­mer, hvis han skal for­kla­re el­ler for­sva­re en tak­tisk dis­po­si­tion. Al­li­ge­vel over­rum­p­le­de han Mor­ten Ol­sen lør­dag af­ten i Sto­ck­holm, da Sve­ri­ge fik skabt over­tal på over­tal cen­tralt på Danmarks ba­ne­halv­del og ik­ke mindst i ven­stresi­dens ba­ge­ste rum. Den me­get in­dad­sø­gen­de kant­spil­ler Emil Fors­berg, brag­te igen og igen Dan­mark i pro­ble­mer cen­tralt, hvor en forms­vag Wil­li­am Kvist, der og­så skul­le hol­de et vå­gent øje med Zla­tan Ibra­him­ovic, som den ene­ste de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler mang­le­de støt­te fra Tho­mas Ka­h­len­berg og i al sin en­som­hed blev to­talt over­mat­chet. I høj­re si­de hav­de Mi­ka­el Lustig og Jim­my Dur­maz stort held med at fin­de hul­ler­ne bag Riza Dur­mi­si, der ik­ke fik me­gen hja­elp af Vik­tor Fi­s­cher, men fle­re gan­ge blev lok­ket frem i ba­nen for til gen­ga­eld at ska­be sto­re hul­ler bag og in­den om sig. I AF­TEN PRØ­VER Mor­ten Ol­sen sig med de spil­le­re, der slut­te­de kam­pen af og var med til at sik­re det pres, der re­sul­te­re­de i den 1-2-re­du­ce­ring, der gi­ver håb og tro på avan­ce­ment til EM. Dan­mark får min­dre ru­ti­ne og stør­re fy­sik på ba­nen, li­ge­som gen­nem­snitsal­de­ren sa­en­kes mar­kant.

Er det en er­ken­del­se af, at star­top­stil­lin­gen fej­l­e­de i før­ste mø­de? El­ler er det ba­re trin to i ra­ket­ten, der be­gynd­te som en me­re ru­ti­ne­ret stør­rel­se, der skul­le ska­be ud­gangs­punk­tet for den af­gø­ren­de an­den kamp? Man vil gi­vet­vis kun­ne ar­gu­men­te­re for beg­ge de­le, men be­ma­er­kel­ses­va­er­digt et det dog, at Dan­mark på in­tet tids­punkt i kva­li­fi­ka­tio­nen har stil­let med det sam­me hold, og at der i kun to af de ni kam­pe har va­e­ret fa­er­re end tre ud­skift­nin­ger i to på hin­an­den føl­gen­de startopstillinger.

År­sa­gen har ik­ke så me­get va­e­ret ska­der og form, som den har va­e­ret Mor­ten Ol­sens mang­len­de held og dyg­tig­hed til at fin­de den ret­te for­ma­tion isa­er cen­tralt på ba­nen. Sva­ge pra­e­sta­tio­ner af fle­re af de spil­le­re, der fik chan­cen ef­ter at ha­ve va­e­ret ude (Da­ni­el Wass, Jakob Poul­sen, Tho­mas Ka­h­len­berg og Wil­li­am Kvist i sa­er­de­les­hed) er en del af for­kla­rin­gen på, at Mor­ten Ol­sen har måt­tet skif­te ud, men ud­sikft­nin­ger­ne i sig selv har og­så gjort vil­kå­re­ne for de ud­tag­ne dår­li­ge­re, for­di de na­tur­lig­vis har sav­net de ’au­to­ma­tis­mer’, land­stra­e­ne­ren selv har ind­ført som be­greb i fod­bol­dens ord­bog. Vi ta­ler alt­så om en ne­ga­tiv spiral, der har gjort hver ene­ste star­top­stil­ling til et nyt eks­pe­ri­ment. DET ER NA­TUR­LIG­VIS kri­tisa­belt, og i af­ten gør han så sit tien­de og fo­re­lø­big sid­ste for­søg på at sa­et­te det rig­ti­ge hold. Det kan na­ep­pe bru­ges til ret me­get, at net­op den 10. le­gion, Le­gio X, var Juli­us Ca­es­ars egen og mest suc­ces­ri­ge, og spørgs­må­let er, om den iver og det ta­lent, der gjor­de ud­sla­get, da Yus­suf Poul­sen, Ni­co­lai Jør­gen­sen og Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg blev sat ind til sidst i kam­pen, og­så kan no­get fra før­ste fløjt. For­håb­nin­gen lig­ger i, at sven­sker­ne vir­ke­de mest slid­te lør­dag, og at en fyldt Par­ken kan gø­re den sid­ste for­skel. El­lers bli­ver Ol­sens 10. for­søg på at fin­de sin per­son­li­ge le­gion i den­ne kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring og­så hans al­ler­sid­ste. No­gen­sin­de som land­stra­e­ner. Be­ma­er­kel­ses­va­er­digt et det dog, at Dan­mark på in­tet tids­punkt i kva­li­fi­ka­tio­nen har stil­let med det sam­me hold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.