Ting vi la­er­te i 4) At der er brug for mindst en kant­spil­ler, der og­så kan va­e­re en trus­sel i bok­sen

BT - - PLAYOFF-GYSER -

TIRS­DAG 17. NOVEM­BER 2015 Ni­ck­las Bendt­ner (th.) na­evn­te det selv ef­ter kam­pen. At Ni­co­lai Jør­gen­sens (tv.) og Yus­suf Poul­sens en­tré i an­den halv­leg be­tød, at han ik­ke la­en­ge­re var ale­ne i bok­sen.

I før­ste halv­leg hav­de man set et utal af gan­ge, hvor Riza Dur­mi­si og Lars Ja­cob­sen nå­e­de så langt op på sven­sker­nes halv­del, at de var i po­si­tion til at slå et ind­la­eg. Men hvor­for spar­ke en bold ind i fel­tet, når Bendt­ner er den ene­ste dan­sker de­r­in­de?

Hver­ken Vik­tor Fi­s­cher el­ler Mar­tin Brait­hwai­te har for­cer i ho­ved­spil­let og de fy­si­ske kam­pe i et felt. Det har Ni­co­lai Jør­gen­sen og Yus­suf Poul­sen, og så er det alt­så mu­ligt at ta­ge kam­pen op med et svensk mid­ter­for­svar, der ik­ke ses som det sta­er­ke­ste i lan­dets hi­sto­rie, mens Poul­sen og­så kan ud­nyt­te det rum bag ven­stre­ba­ck­en Mar­tin Ols­son, som han vel­vil­ligt gav va­ek i be­gyn­del­sen af kam­pen

Dan­mark skal sco­re for at få bil­let­ten til EM. Og der er ba­re stør­re sand­syn­lig­hed for at sco­re mod et for­ven­tet kom­pakt svensk hold, hvis der er fle­re spil­le­re i bok­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.