2) At Dan­mark of­te spil­ler un­der ni­veau

BT - - PLAYOFF-GYSER -

For­an kødran­den af jour­na­li­ster i Sto­ck­holm lød det igen og igen fra lands­holds­spil­ler­ne, at man ik­ke hav­de ramt det for­ven­te­de ni­veau mod Sve­ri­ge. Den sang har lands­holdsko­ret stemt i før. Da man spil­le­de uaf­gjort med Al­ba­ni­en og Ar­me­ni­en, ram­te lands­hol­det hel­ler ik­ke ni­veau, men­te man.

Men hvad er ni­veau­et så? Når vi til­stra­ek­ke­ligt la­en­ge har set det sam­me – knap så hø­je – spil­le­ma­es­si­ge ni­veau, be­gyn­der man at over­ve­je, om det så ik­ke re­elt er dér, ni­veau­et lig­ger for de 11 bed­ste dan­ske­re? I hvert fald når de spil­ler sam­men.

Der er klas­se­spil­le­re fra Pre­mi­er Le­ague, La Liga og Bun­des­liga­en. Det er det, der sta­dig gør, at de fle­ste dan­ske­re gang på gang sid­der og hå­ber på, at det net­op er i den na­e­ste land­skamp, at det pe­a­ker. Det gør de nok igen i Par­ken i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.