3) At fo­kus på målsco­re­ren Zla­tan – gav­ner op­la­eg­ge­ren Zla­tan

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Zla­tan Ibra­him­ovic (foto) fyl­der me­get. På al­le må­der. I me­di­er­ne, rent fy­sisk og på en fod­bold­ba­ne. Det gjor­de han og­så lør­dag af­ten i Sto­ck­holm, hvor fo­kus fra dansk si­de dog mest var på at hol­de Ibra­him­ovic fra at sco­re. Men så glem­mer man ba­re en li­ge så vig­tig facet i ver­dens­stjer­nens re­per­toi­re. Ev­nen til at sa­et­te an­dre i sce­ne.

Fle­re gan­ge trak Ibra­him­ovic va­ek fra Ag­ger og Kja­er, som alt­så måt­te gå med op i ryg­gen på sven­ske­ren. Det gi­ver plads i ba­grum­met, og hav­de Marcus Berg ik­ke skru­et si­ne ben på som en hjem­me­byg­get Ikea-re­ol, var det gå­et helt galt for Dan­mark på Fri­ends Are­na.

Dan­mark skal

alt­så ha­ve fun­det re­cep­ten i for­hold til, hvor­dan man ik­ke ba­re luk­ker en en­kelt pro­cent­del af Ibra­him­ovic ned. Skal for­svars­spil­ler­ne gå med på ham? Skal det de­fen­si­ve an­ker ha­ve en me­re de­di­ke­ret op­ga­ve om kun at luk­ke sven­ske­ren ned? Ol­sen skal fin­de sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.