TOUR DE BUSINES

BT - - TOUR DE FRANCE 2016 -

ØKO­NO­MI Der er ud­sigt til en tre­cif­ret mil­li­onge­vinst, hvis ver­dens største cy­kel­løb la­eg­ger vej­en for­bi Dan­mark. Ti­m­in­gen skal va­e­re per­fekt. Bå­de når man fy­rer op for be­ne­ne i en hid­sig mas­ses­purt, når man sa­et­ter et angreb ind på en hård bjer­ge­ta­pe - og for den sags skyld, når man kom­mu­ni­ke­rer po­li­tisk.

Da nyhe­den om at Dan­mark er med i by­der­un­den for at sik­re sig en Tour de Fran­ce-start i 2018, skab­te det døn­nin­ger i de­bat­ten på de so­ci­a­le me­di­er. Det kan godt va­e­re, vi sy­nes, det var stort at ha­ve VM i Dan­mark, men Tour de Fran­ce er alt­så 10 gan­ge stør­re på al­le le­der og kan­ter

Bri­an Holm

Her var man ik­ke im­po­ne­ret over at se er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) stå bag et ini­ti­a­tiv, der dels skal bran­de Dan­mark, dels skal ge­ne­re­re øge­de turi­stind­ta­eg­ter i et la­en­ge­re­va­ren­de per­spek­tiv.

»Pra­e­cis sam­me dag som re­ge­rin­gen forta­el­ler at sy­ri­ske krigs­flygt­nin­ge nu for al­vor skal øko­no­misk un­der pi­sken og end­da bo i telt­lej­re, kom­mer den­ne fe­el­go­od­nyhed om et stats­fi­nan­si­e­ret bud på 80-90 mil. kr. for at få et par eta­per af do­pingcir­kus Tour de Fran­ce hen­lagt til Dan­mark. Ho­p­la, det kø­rer!«, lød en af de hvas­se kom­men­ta­rer på Fa­ce­book, sig­ne­ret af ro­ck­s­an­ge­ren Jens Un­ma­ck fra Loves­hop. Mas­ser af turi­ster i Yor­ks­hi­re Er­fa­rin­ger­ne fra det sto­re ud­land gi­ver dog ik­ke Un­ma­cks syns­punkt ret me­get med­vind. Tva­er­ti­mod ser det ud til at va­e­re en bra­gen­de god for­ret­ning at på­ta­ge sig nog­le da­ges Tour-va­ert­s­skab, hvis man ser på tal fra hen­holds­vis Yor­ks­hi­re og Utre­cht, hvor ver­dens største cy­kel­løb er skudt i gang de se­ne­ste to år.

At døm­me ef­ter den rap­port, der blev la­vet ef­ter Tour-star­ten i Yor­ks­hi­re i 2014, var der va­lu­ta for in­ve­ste­rin­gen, der og­så i Eng­land lå på om­kring 100 mio. kr.

De pen­ge kom igen i ri­ge­li­ge ma­eng­der, an­slår rap­por­ten fra

der har ind­sam­let og ana­ly­se­ret tal­le­ne fra de tre eta­per.

Me­re end 113.000 turi­ster lag­de vej­en for­bi en­ten Yor­ks­hi­re-re­gio­nen el­ler tog tu­ren til Lon­don, som og­så var må­l­by. Det gav et sam­let over­skud på 1,2 mil­li­ar­der kr. og så er der ik­ke med­reg­net af­led­te ef­fek­ter, som at Eng­land fik vist sig fra sin mest fo­to­ge­ne si­de og på la­en­ge­re sigt kun­ne ka­pi­ta­li­se­re på bil­le­der­ne fra Yor­ks­hi­res grøn­ne og smukt ku­pe­re­de bak­ked­rag.

»Det er den slags, der ik­ke kan må­les. Yor­ks­hi­re er ble­vet vist frem for ver­den, og det vil ha­ve en hold­bar ind­fly­del­se på bå­de turi­ster og for­ret­nings­liv i fle­re år frem­over,« kon­sta­te­rer Gary Ve­ri­ty fra ar­ran­ge­mentsko­mitéen. Godt for Hol­land Er­fa­rin­ger­ne fra Utre­cht, der var start­by for som­me­rens Tour de Fran­ce, er ik­ke gjort op end­nu. Men de fo­re­lø­bi­ge op­gø­rel­se ty­der på, at og­så hol­la­en­der­ne har set det me­re som en in­ve­ste­ring end som pen­ge ud i tuli­pan­mar­ker­ne.

»Det har va­e­ret en fan­ta­stisk fest. Godt for Utre­cht, godt for Hol­land og for he­le re­gio­nen,« er­kla­e­re­de den da­va­e­ren­de borg­me­ster Aleid Wol­f­sen iføl­ge RTL i sin skå­l­ta­le.

Hvis Tour de Fran­ce la­eg­ger vej­en for­bi Dan­mark, bli­ver det ik­ke ude­luk­ken­de statskas­sen, der står for skud. I Utre­cht ho­ste­de by­sty­ret op med halv­de­len af de knap 100 mio. kr. og re­sten kom fra pri­va­te in­ve­sto­rer.

No­gen­lun­de så­dan ser bil­le­det og­så ud her­hjem­me, hvor det er en blan­ding af re­gio­ner, kom­mu­ner og pri­va­te in­ter­es­sen­ter, der skil­lin­ger sam­men.

Igen­nem de se­ne­re år har Dan­mark fle­re gan­ge prø­vet kra­ef­ter med va­ert­s­skab for sto­re be­gi­ven­he­der som golf­tur­ne­rin­gen Ma­de In Den­mark, EM i svøm­ning og en slut­run­de i hånd­bold.

Og­så på cy­kel­fron­ten har Dan­mark dog mar­ke­ret sig.

I 2011 var det først eta­pe­lø­bet Giro d’Ita­lia med start i Her­ning, der ryk­ke­de ved op­fat­tel­sen af, hvad vi kan hånd­te­re og se­ne­re sam­me år sat­te VM i lan­de­vejs­cyk­ling Kø­ben­havn og Ru­der­s­dal på den an­den en­de med an­slå­et en halv mil­li­on til­sku­e­re til den ugelan­ge be­gi­ven­hed.

Iføl­ge en ana­ly­se fra Sport Event Dan­mark og Won­der­ful Co­pen­ha­gen lag­de uden­land­ske ga­e­ster 176 mio. kr. i kas­sen un­der VM for fi­re år si­den. Og selv om ver­dens­mester­ska­ber­ne var en stor be­gi­ven­hed og­så in­ter­na­tio­nalt set, kan hver­ken det el­ler Giro d’Ita­lia ik­ke må­le sig med Tour de Fran­ce.

»Det kan godt va­e­re, vi sy­nes, det var stort at ha­ve VM i Dan­mark, men Tour de Fran­ce er alt­så 10 gan­ge stør­re på al­le led­der og kan­ter,« si­ger Bri­an Holm, sport­s­di­rek­tør på det bel­gi­ske stor­hold Qu­i­ck­Step. Tour-drøm­me Tour de Fran­ce an­slås at ha­ve 3,5 mil­li­ar­der se­e­re for­delt over 120 lan­de hvert år, så den dan­ske an­de­dam bli­ver set af et me­get stort

STO­RE SPORTS­BE­GI­VEN­HE­DER PÅ DANSK GRUND GIRO D’ITA­LIA VM I LAN­DE­VEJS­CYK­LING EM I HER­RE­HÅND­BOLD EM I SVØM­NING MA­DE IN DEN­MARK (GOLF) KMD IRON MAN CO­PEN­HA­GEN VM I HÅND­BOLD FOR KVIN­DER pu­bli­kum.

Fo­re­lø­big er der kun ta­le om se­ri­ø­se son­de­rin­ger mel­lem Tour de Fran­ce-so­cie­te­tet og den dan­ske ar­ran­gø­r­grup­pe.

Di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me har meldt sin an­komst 26. novem­ber for at se og hø­re om de dan­ske pla­ner med Tour de Fran­ce. Her vil bå­de Tro­els Lund Poul­sen sam­men med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) og Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen (A) teg­ne og forta­el­le om de dan­ske Tour-drøm­me og hvor­dan man re­a­li­se­rer dem.

Pla­nen er at by­de på en pro­log i det in­dre Kø­ben­havn, en eta­pe fra Roskil­de over Sto­re­ba­elt med slut i Oden­se og en­de­lig en tred­je eta­pe star­ten­de i Vej­le og med mål i Søn­der­borg lidt nord for gra­en­sen.

At Tour de Fran­ce åb­ner bal­let uden for Frank­rig er ik­ke no­gen ny­ska­bel­se. In­den­for de se­ne­ste år har den fran­ske rund­t­ur haft bå­de Bel­gi­en, Hol­land, Eng­land, Ir­land og Luxem­bourg som start­desti­na­tion.

I 2017 har Düs­sel­dorf budt ind på at gi­ve Tour de Fran­ce en startblok. Dan­mark sig­ter mod 2018 el-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.