Mad der får dit im­mun­for­svar I TOP­FORM

OG HEL­BRE­DER 33-åri­ge Char­lot­te hav­de di­a­be­tes-2 – nu er hun rask

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Heidi Pe­der­sen | hped@bt.dk

Fø­ler du dig som­me ti­der fuld­sta­en­digt tap­pet for ener­gi? Har du for­dø­jel­ses­pro­ble­mer, el­ler er dit ko­leste­rol­tal stuk­ket fuld­sta­en­digt af? Så er det må­ske på ti­de, at du ka­ster et blik på din mid­dagstal­ler­ken. Spi­ser du an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost, kan du nem­lig mod­vir­ke, at di­ne ska­van­ker ud­vik­ler sig til al­vor­lig syg­dom, si­ger eks­per­ter i en ny bog.

33-åri­ge Char­lot­te Elm­gre­en er en af de dan­ske­re, der al­le­re­de har ta­get de så­kald­te an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske kost­prin­cip­per til sig. En kost, der mod­vir­ker, at der op­står skjult be­ta­en­del­se i krop­pen - el­ler hvad man i fag­s­prog kal­der in­f­lam­ma­tion.

»Jeg hav­de få­et ty­pe 2-di­a­be­tes i for­bin­del­se med en gravi­di­tet. Det hav­de jeg selv­føl­ge­lig ik­ke lyst til, og der­for be­gynd­te jeg at ta­en­ke over, hvad jeg put­ter i mun­den,« si­ger Char­lot­te Elm­gre­en, der til dag­lig ar­bej­der som fri­sør i Sil­ke­borg.

In­f­lam­ma­tion op­står, når du spi­ser us­undt, ry­ger, er over­va­eg­tig el­ler inak­tiv. Kort sagt: Den må­ske us­un­de livs­stil kan gø­re, at be­ta­en­del­sen bli­ver ved­va­ren­de og med ti­den ud­vik­ler sig til al­vor­lig syg­dom. El­ler som er­na­e­rings­eks­per­ten, for­fat­te­ren til den nye bog ’Den sto­re an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske kost­gu­i­de’ for­kla­rer:

Lø­ber tør for brand­ma­end

»In­f­lam­ma­tion kan sam­men­lig­nes med en mas­se bål, der blus­ser op rundt om­kring i krop­pen. Im­mun­for­sva­ret prø­ver at sluk­ke dem, men er der for man­ge il­de­bran­de, lø­ber du tør for brand­ma­end. Kon­se­kven­sen er, at det kon­stant bra­en­der i krop­pen, og hver gang du gør no­get us­undt, for­va­er­res si­tu­a­tio­nen. Der­for bør man aen­dre si­ne va­ner, så man kan mind­ske be­ta­en­del­sen,« si­ger Mar­tin Kreutzer, der har skre­vet bo­gen i sam­ar­bej­de med madskri­bent An­ne Lar­sen.

Når in­f­lam­ma­tion i krop­pen kan fø­re til livs­stils­syg­dom­me, skyl­des det bl.a., at be­ta­en­del­sen – hvis den bli­ver kro­nisk – kan sti­mu­le­re kra­eft­cel­lers va­ekst, ska­de hjer­ne­cel­ler­ne og for­år­sa­ge for­styr­rel­ser i fedt­stof­skif­tet, som fø­rer til åre­for­kal­k­ning. Det er dog hver­ken no­get, du selv kan op­da­ge el­ler gå til la­e­gen og få kon­sta­te­ret. Der­for er det vig­tigt, at du selv er op­ma­er­k­som på, om du har en livs­stil, der med stor sand­syn­lig­hed fø­rer til in­f­lam­ma­tion. Sund kost på ste­roi­der De an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske kost­prin­cip­per min­der me­get om de of­fi­cel­le ko­st­råd fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen, men for­skel­len er, at den an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske kost an­be­fa­ler spe­ci­fik­ke fø­de­va­rer, du bør sa­et­te ta­en­der­ne i.

»Vi ska­er­per an­be­fa­lin­ger­ne. Man kan si­ge, at det er ’sund kost på ste­roi­der’, når man kal­der det an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost. Når man f.eks. an­be­fa­ler 600 gram frugt og grønt om da­gen, så går vi ind og spe­ci­fi­ce­rer, at det er bed­re at spi­se ba­er end ae­b­ler, og blom­kål i ste­det for agurk. Vi vil ger­ne ha­ve, at man har fo­kus på de sa­er­ligt an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske råva­rer som bøn­ner, rød­be­de, in­ge­fa­er el­ler grøn­kål,« si­ger Mar­tin Kreutzer.

Hos Fø­de­va­re­sty­rel­sen har man dog sva­ert ved at se for­skel­len:

»Vi kom­mer jo det sam­me sted hen, for­stå­et på den må­de, at vi bedst kan fore­byg­ge ty­pe 2-di­a­be­tes, hjer­te­syg­dom­me og an­dre sto­re livs­stils­syg­dom­me ved at sa­et­te ind med en sund og va­ri­e­ret kost med grønt­sa­ger, fisk og fuld­korn,« si­ger en­heds­chef i Fø­de­va­re­sty­rel­sen, El­se Mo­lan­der.

Den 33-åri­ge Char­lot­te Elm­gre­en er dog ik­ke i tvivl om, at den ska­er­pe­de op­ma­er­k­som­hed på be­stem­te fø­de­va­rer har gjort en for­skel: Jeg er ble­vet klo­ge­re »Jeg er min­dre tra­et, ik­ke så op­pu­stet, jeg dø­jer min­dre med ho­ved­pi­ne og har ik­ke la­en­ge­re di­a­be­tes. Jeg er nok ble­vet klo­ge­re på, hvad min kost be­ty­der for mit hel­bred. Tid­li­ge­re var jeg f.eks. ik­ke var klar over, at der gem­mer sig rig­tig me­get suk­ker i fa­er­di­g­ret­ter el­ler i en fla­ske ket­chup. El­ler at det er sundt at spi­se fedt, hvis det er den rig­ti­ge slags, som det man fin­der i en laks el­ler i en avo­ca­do,« si­ger hun.

Iføl­ge Mar­tin Kreutzer va­ri­e­rer det, hvor stor ge­vin­sten ved an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost kan va­e­re:

»Det er jo ik­ke løs­nin­gen på al­le pro­ble­mer, men en del af fore­byg­gel­sen og be­hand­lin­gen. Hvis man f.eks. har en over­be­la­stet skul­der, kan man jo spi­se nok så me­get fed fisk for at få det bed­re. Men det før­ste, man bør gø­re, er selv­føl­ge­lig at fin­de en bed­re ar­bejds­stil­ling.«

»Jeg er min­dre tra­et, ik­ke så op­pu­stet, jeg dø­jer min­dre med ho­ved­pi­ne og har ik­ke la­en­ge­re di­a­be­tes,« si­ger 33-åri­ge Char­lot­te Elm­gre­en, der har ta­get de så­kald­te an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske kost­prin­cip­per til sig.

PRIVATFOTO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.