HVAD ER IN­F­LAM­MA­TION?

BT - - SUNDHED -

Når du bli­ver syg el­ler f.eks. for­st­u­ver en fod, ak­ti­ve­res dit im­mun­for­svar helt na­tur­ligt for at be­ka­em­pe den ir­ri­ta­tion, som au­to­ma­tisk op­står. I prak­sis re­a­ge­rer krop­pen med var­me og va­e­ske, som til­sam­men frem­mer he­lin­gen i den ska­de­de re­gion. Så la­en­ge in­f­lam­ma­tio­nen kun er kortva­rig, er den et ef­fek­tivt va­ern mod in­fek­tio­ner. Men hvis in­f­lam­ma­tio­nen bli­ver kro­nisk, for­di du spi­ser for­kert el­ler ry­ger, kan den sa­et­te sig i krop­pen som kro­nisk be­ta­en­del­se, der sva­ek­ker im­mun­for­sva­ret og be­la­ster krop­pens cel­ler. He­r­i­gen­nem er den med­vir­ken­de til en lang ra­ek­ke livs­stils­syg­dom­me, som f.eks. ty­pe 2-di­a­be­tes, hjer­te-kar-syg­dom­me, vis­se for­mer for kra­eft og de­mens. Det skyl­des, at in­f­lam­ma­tion bl.a. kan sti­mu­le­re kra­eft­cel­lers va­ekst og fø­re til for­styr­rel­ser i fedt­stof­skif­tet, som med­fø­rer åre­for­kal­k­ning. Har du in­f­lam­ma­tion i krop­pen? Blod­prø­ver kan af­slø­re, om man har in­f­lam­ma­tions­mar­kø­rer i krop­pen, men man vil of­te selv kun­ne ma­er­ke det i form af øm­hed i led­dene, opblus­sen­de ek­sem, unor­mal tra­et­hed, man­gel­fuld re­sti­tu­tion ef­ter tra­e­ning, pe­ri­o­disk for­dø­jel­ses­be­sva­er el­ler et ko­leste­rol­tal, der stik­ker af. Har du me­get fedt om­kring ma­ven, og er du inak­tiv, er der og­så stor risiko for, at din krop in­de­hol­der me­get in­f­lam­ma­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.