Ter­r­ora­larm i Han­nover

BT - - NYHEDER -

TER­R­ORTRUS­SEL NDR.

Det ty­ske me­die Bild ci­te­re­de i af­tes nyheds­me­di­et Krei­szei­tung for, at der var ble­vet fun­det en am­bu­lan­ce fyldt med spra­eng­stof ved si­den af sta­dion. Det­te blev ef­ter­føl­gen­de af­kra­ef­tet af af den ty­ske vi­ce­in­den­rigs­mi­ni­ster, Bo­ris Pi­sto­ri­us. Han op­ly­ste, at der ik­ke var fun­det spra­eng­stof­fer i Han­nover. Bliv in­den­dø­re Po­li­ti­et op­for­dre­de dog folk i Han­nover til at bli­ve in­den­dø­re på grund af den ’kon­kre­te trus­sel.’

»Du ved ik­ke, hvad en ger­nings­mand mu­lig­vis plan­la­eg­ger. Bliv ik­ke sam­men i grup­per. Find i sik­ker­hed,« lød po­li­tiets op­for­dring iføl­ge det ty­ske me­die DW Sports.

Ud over land­skam­pen blev og­så spil­le­ste­det Pavil­lon, hvor der skul­le ha­ve va­e­ret ja­zz­kon­cert, luk­ket. Og­så mul­ti­hal­len TUI Are­na blev i før­ste om­gang meldt luk­ket, men se­ne­re på af­te­nen op­ly­ste po­li­ti­et i Han­nover, at en kon­cert på spil­le­ste­det vil­le bli­ve af­vik­let som plan­lagt.

Me­tro­en i Han­nover blev des­u­den luk­ket ned. Og en del af Ho­ved­ba­ne­går­den var og­så luk­ket, da der skul­le va­e­re ble­vet fun­det en mista­en­ke­lig gen­stand. Iføl­ge den lo­ka­le avis Han­nover Al­l­ge­me­i­ner Zei­tung blev der til­kaldt fle­re hund­re­de be­tjen­te fra Slesvig-Hol­sten­som ek­stra be­red­skab.

Det var net­op det ty­ske lands­hold, som spil­le­de ven­skabs­kamp mod Frank­rig i fre­dags, hvor ter­r­o­ri­ster angreb fle­re ste­der Pa­ris og blandt an­det for­søg­te at tra­en­ge ind på Sta­de de Fran­ce. Det lyk­ke­des dog ik­ke.

Iføl­ge fle­re ty­ske me­di­er skul­le den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel ha­ve va­e­ret blandt til­sku­er­ne til kam­pen mod Hol­land.

Borg­meste­ren i Han­nover, Ste­fan Scho­stok, ud­tal­te i går, at han var ae­r­ger­lig over aflys­nin­gen, men un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at sik­ker­heds­hen­sy­net va­eg­te­de hø­jest.

»Sik­ker­he­den kom­mer først. Po­li­ti­et har truf­fet den helt rig­ti­ge be­slut­ning. Når der fo­re­lig­ger en trus­sel, må man ta­ge de nød­ven­di­ge skridt,« sag­de borg­me­ster Ste­fan Scho­stok til ty­ske Bild. Bil­le­det fra St. Lou­is Ho­spi­tal i Pa­ris ser vold­somt ud. I Kø­ben­havn er be­red­ska­bet klar til at le­ve­re den sam­me ind­sats, hvis det va­er­ste skul­le ske. Det for­kla­rer An­ne Ma­rie Sø­ren­sen, der er ana­e­stesi­o­lo­gisk an­svar­lig for trau­me­cen­tret på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn. Hvis der sker en ka­ta­stro­fe i Dan­mark - i det­te til­fa­el­de om­kring ho­ved­sta­den - får la­e­ger­ne be­sked fra re­gio­nens aku­t­be­red­skab. Her sid­der der eks­per­ter, der er i ta­et kon­takt med po­li­ti og øv­ri­ge myn­dig­he­der.

»Så snart vi får be­sked, så kal­der vi ek­stra per­so­na­le ind. Det fo­re­går elek­tro­nisk ved hja­elp af en sms el­ler ta­le­be­sked,« si­ger An­ne Ma­rie Sø­ren­sen. Sor­te­rer og pri­o­ri­te­rer Ude på sel­ve ger­nings­ste­det vil der va­e­re la­e­ger, der sor­te­rer og pri­o­ri­te­rer de sår­e­de - den så­kald­te ‘tri­a­ge’. Sam­men med aku­t­be­red­ska­bet for­de­ler de pa­tien­ter­ne til ho­spi­ta­ler­ne i en­ten Hvi­d­ov­re, Bis­peb­jerg, Her­lev el­ler Rigs­ho­spi­ta­let alt ef­ter ka­pa­ci­tet og de spe­ci­a­li­ster, der er til ste­de. På f.eks Rigs­ho­spi­ta­let ta­ger trau­me­cen­tret som de før­ste imod pa­tien­ter­ne og sør­ger for, de bli­ver sta­bi­li­se­ret. Her­ef­ter bli­ver de for­delt til ope­ra­tions­stu­er på de sa­er­li­ge af­de­lin­ger, der og­så er ble­vet alar­me­ret.

Er der f.eks. ta­le om skud­sår i ma­ven, bli­ver den sår­e­de sendt vi­de­re til spe­ci­a­li­ster­ne på den ma­ve- og tarm­kirur­gi­ske af­de­ling. På den må­de kan Rigs­ho­spi­ta­let ta­ge imod og be­hand­le man­ge sår­e­de.

»Pro­ble­met er sja­el­dent be­man­din­gen. Er­fa­rin­ger fra bl.a. Nor­ge ef­ter Brei­vik-ka­ta­stro­fen samt New York vi­ser, at der kom­mer for me­get per­so­na­le, for al­le vil ger­ne hja­el­pe. Ud­for­drin­gen er at sør­ge for, at der står et hold klar til da­gen ef­ter, når de før­ste er ud­mat­te­de ef­ter man­ge ti­mers ar­bej­de,« si­ger An­ne Ma­rie Sø­ren­sen.

Hvis der ik­ke er plads nok på ho­spi­ta­ler­ne i Kø­ben­havn har man en af­ta­le om at få hja­elp fra ho­spi­ta­ler­ne i Mal­mø og Lund på den an­den si­de af Øre­sunds­bro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.