Ha­det kom­mer

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Han er 27 år, bel­gisk stats­bor­ger, stu­dent fra et vel­renom­me­ret gym­na­si­um - og så ha­der han det sam­fund, han er vok­set op i. Ab­del­ha­mid Abaa­oud, der for­modes at va­e­re hjer­nen bag fre­da­gens blo­di­ge ter­r­or­an­greb i Pa­ris, hvor 132 men­ne­sker blev dra­ebt, er barn af Eu­ro­pa. Nøj­ag­tig som den dan­ske ter­r­o­rist, Omar El-Hus­se­in, var barn af Dan­mark. Al­li­ge­vel skød og dra­eb­te han to uskyl­di­ge, da han til­ba­ge i fe­bru­ar ud­før­te si­ne hand­lin­ger, in­den han selv blev dra­ebt af po­li­ti­et i det kø­ben­havn­ske nord­ve­st­kvar­ter. Og da det fran­ske sa­ti­re­ma­ga­sin Char­lie Heb­do i ja­nu­ar blev ramt af ter­ror, blev de mor­de­ri­ske hand­lin­ger be­gå­et af bl.a. de sort­kla­ed­te ji­ha­dist-brødre Chérif og Saïd Kou­a­chi, der var født og op­vok­set i Frank­rig. Der teg­ner sig alt­så et bil­le­de af, at ter­ror be­gås af Eu­ro­pas eg­ne, og at ha­det kom­mer in­de­fra. Ma­rok­kansk af­stam­ning Ab­del­ha­mid Abaa­oud er af ma­rok­kansk af­stam­ning, har bel­gisk pas og er vok­set op i den be­ryg­te­de Bruxel­les-for­stad, Mo­len­be­ek.

Ef­ter sin stu­den­terek­sa­men fra Saint-Pi­er­re d’Uc­c­le slut­te­de han sig i 2013 til Is­la­misk Stat, hvor han i dag er en me­di­e­stjer­ne, der bl.a. har va­e­ret på forsiden af be­va­e­gel­sens ma­ga­sin, Da­biq, li­ge­som han op­tra­e­der i fle­re vi­deo­er. I en af dem ser man ham kø­re en bil, som har spa­endt lig ef­ter sig.

Iføl­ge fle­re me­di­er delt­og han ef­ter sin stu­den­terek­sa­men i mi­li­ta­erog ter­ror-tra­e­ning i Sy­ri­en. Si­den vend­te han hjem, hvor han be­gynd­te at plan­la­eg­ge ter­r­or­hand­lin­ger i Eu­ro­pa og re­k­rut­te­re nye kri­ge­re, her­un­der sin egen lil­le­bror, til be­va­e­gel­sen.

Si­de­lø­ben­de med dis­se ak­ti­vi­te­ter er han ble­vet kendt som en af IS’ mest flit­ti­ge bød­ler. Nu er han en af klo­dens mest ef­ter­søg­te ma­end, der må­ske gem­mer sig i Sy­ri­en.

Men al­le­re­de in­den fre­da­gens ter­r­or­an­greb kend­te de bel­gi­ske po­li­ti­myn­dig­he­der til Ab­del­ha­mid Abaa­oud, der me­nes at ha­ve for­bin­del­se til an­dre ter­r­orak­tio­ner på europaeisk jord.

I går for­kla­re­de fle­re ter­r­or­eks­per­ter i BT, at Is­la­misk Stats ‘suc­ces’ bl.a. skyl­des me­re el­ler min­dre au­to­no­me, eu­ro­pa­ei­ske cel­ler, som i IS’ navn gen­nem­fø­rer ter­ror. Om Ab­del­ha­mid Abaa­oud hand­le­de ef­ter or­dre fra IS-ho­ved­kva­re­te­ret i den sy­ri­ske by Raqqa, el­ler om han og de med­skyl­di­ge hand­le­de på egen hånd, lig­ger end­nu ik­ke fast. Men uan­set hvad, rej­ser der sig i kølvan­det på de se­ne­ste ter­r­or­an­greb i Eu­ro­pa cen­tra­le spørgs­mål.

Hvad får un­ge ma­end som Ab­del­ha­mid Abaa­oud og Omar ElHus­se­in, Nog­le af dem er op­vok­set i hjem, hvor fora­el­dre­ne har va­e­ret flygt­nin­ge, og som har mas­si­ve psy­ko­lo­gi­ske, so­ma­ti­ske og so­ci­a­le pro­ble­mer. Der er in­gen tvivl om, at børn bli­ver på­vir­ket af at op­vok­se un­der så­dan­ne vil­kår

David Oe­h­lens­chlä­ger, psy­ko­log og af­de­lings­le­der på Dansk In­sti­tut

mod Tor­tur og eks­pert i fore­byg­gel­se af ra­di­ka­li­se­ring

der er vok­set op i nog­le af ver­dens mest vel­fun­ge­ren­de lan­de, hvor der er ud­dan­nel­se, sund­heds­va­e­sen, iPho­nes og Playsta­tion-kon­sol­ler til al­le, til at dra­e­be løs? Hvad får dem til at gå imod ga­el­den­de nor­mer frem for at at ta­ge løs af Ve­stens buf­fet af mu­lig­he­der?

Iføl­ge David Oe­h­lens­chlä­ger, psy­ko­log og af­de­lings­le­der på Dansk In­sti­tut mod Tor­tur og eks­pert i fore­byg­gel­se af ra­di­ka­li­se­ring, er der ta­le om en lang ra­ek­ke fak­to­rer, der til­sam­men kan gi­ve gro­bund for ra­di­ka­li­se­ring. Nog­le af de fak­to­rer kan va­e­re psy­ko­lo­gi­ske:

»Op­va­ekstvil­kå­re­ne har gi­vet­vis en be­tyd­ning,« si­ger David Oe­h­lens­chlä­ger, der ud­ta­ler sig i ge­ne­rel­le ven­din­ger. Han til­fø­jer: Pro­ble­mer med ag­gres­sion »Nog­le af dem er op­vok­set i hjem, hvor fora­el­dre­ne har va­e­ret flygt­nin­ge, og som har mas­si­ve psy­ko­lo­gi­ske, so­ma­ti­ske og so­ci­a­le pro­ble­mer. Der er in­gen tvivl om, at børn bli­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.