In­de­fra

BT - - NYHEDER -

på­vir­ket af at op­vok­se un­der så­dan­ne vil­kår. Oven i det kom­mer en re­la­tivt ud­bredt grad af vold i fa­mi­li­er­ne. Det i sig selv øger ri­si­ko­en for, at man kan ha­ve pro­ble­mer med ag­gres­sion og ten­den­ser til vold se­ne­re i li­vet. Der­na­est kan der va­e­re ta­le om fa­mi­li­er og un­ge, som fø­ler sig mar­gi­na­li­se­re­de. Det øger ri­si­ko­en for, at man be­gyn­der at sø­ge fa­el­les­ska­ber, iden­ti­tet og nog­le må­der at ud­tryk­ke sig på. Det er dér, ki­men til en ne­ga­tiv ud­vik­ling lig­ger.«

Uden for Kø­ben­havn, Aar­hus, Oden­se, Pa­ris, Bruxel­les og en lang ra­ek­ke an­dre stor­by­er i Vest­eu­ro­pa fin­des bo­lig­om­rå­der, der er byg­get i slut­nin­gen af 1960er­ne og be­gyn­del­sen af 1970er­ne.

Den­gang drøm­te by­bo­er­ne, der flyt­te­de ud af de sa­ne­rings­mod­ne stor­bylej­lig­he­der, om det go­de liv, frisk luft og sto­re bo­li­ger til mo­der­ne men­ne­sker. I dag er man­ge af dis­se om­rå­der pa­ral­lel­sam­fund, hvor an­dre nor­mer og lov­løs­hed her­sker. Sam­ti­dig er dis­se om­rå­der i stort om­fang i dag be­bo­et af men­ne­sker, der til­hø­rer en ny un­der­klas­se i Eu­ro­pa. Dys­funk­tio­nel­le fora­el­dre David Oe­h­lens­chlä­ger me­ner, at en del af de un­ge ra­di­ka­li­se­re­de er børn af den­ne ‘un­der­klas­se, som på fle­re ni­veau­er er pra­e­get af dys­funk­tio­nel­le fora­el­dre, som grun­det de­res til­stand har van­ske­ligt ved at in­te­gre­re sig el­ler til­pas­se sig den kul­tur, de er flyt­tet til.

»Trods de­res øn­ske om at bli­ve in­te­gre­ret for­står de ik­ke, hvor­dan de skal guide, støt­te og hja­el­pe de­res børn ind i det sam­fund, som de er en del af. Sam­ti­dig kan de un­ge ha­ve en enorm vre­de, som ret­ter sig mod de­res fora­el­dre, men og­så mod det sam­fund, som de ik­ke fø­ler sig til­pas­set i. Man­ge af dem har og­så ud­vik­lings­for­styr­rel­ser, som be­ty­der, at de er spa­en­dings­o­ri­en­te­re­de, ri­si­ko­vil­li­ge, de ta­en­ker kort­sig­tet og i sort-hvid,« si­ger David Oe­h­lens­chlä­ger, der fort­sa­et­ter:

»Hvis man er ind­ret­tet på den må­de, er man åben for strøm­nin­ger el­ler be­va­e­gel­ser, som til­by­der så­dan et ver­dens­bil­le­de. I de be­va­e­gel­ser fin­der du en me­ning og et fa­el­les­skab, og du får et sted at ka­na­li­se­re din vre­de ud på, sam­ti­dig med at du op­byg­ger en iden­ti­tet.«

I fe­bru­ar blev Omar El-Hus­se­in be­vi­set på, at ter­r­o­ri­ster og­så kan ska­bes i Dan­mark. Og Oe­h­lens­chlä­ger me­ner da og­så, at der er grup­per, ek­sem­pel­vis med an­den et­nisk her­komst end dansk, i det dan­ske sam­fund, som myn­dig­he­der og so­ci­a­le ind­sat­ser ik­ke når i dag.

»Mar­gi­na­li­se­rin­gen bli­ver me­re mar­kant end for de øv­ri­ge, la­ve­re so­ci­a­le grup­per i sam­fun­det. Og der er en del ting, som gør det sva­ert for os at fin­de ud af, hvor­dan vi skal lø­se de pro­ble­mer. For de løs­nin­ger, som vi hidtil har be­nyt­tet os af ud­sprin­ger af vo­res egen kul­tur­ud­vik­ling og hi­sto­rie, og jeg tror ik­ke, at de er til­stra­ek­ke­li­ge,« si­ger David Oe­h­lens­chlä­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.