Drøm­men om VERDENSHERRED IS’ syv fa­ser

BT - - NYHEDER -

MA­STER­PLAN med vir­ke­lig­he­den. Pla­nen stra­ek­ker sig iføl­ge bo­gen over 15 år og syv fa­ser, og i dag be­fin­der vi os mel­lem den fjer­de og fem­te fa­se, hvor ka­li­fa­tet ef­ter pla­nen skul­le ud­rå­bes - nøj­ag­tig som IS gjor­de det sid­ste år, hvor grup­pen er­kla­e­re­de, at den vil­le grund­la­eg­ge en stat i Irak og Sy­ri­en.

I mod­sa­et­ning til an­dre mi­li­tan­te grup­pe­rin­ger er Is­la­misk Stat fak­tisk lyk­ke­des med at etab­le­re sig på tva­ers af lan­de­gra­en­ser, vur­de­rer en re­li­gions­eks­pert. I dag fin­des IS ik­ke kun i Sy­ri­en og Irak, men og­så i Li­ba­non og Sau­di-Ara­bi­en, Al­ge­ri­et og Ye­men.

»De har en for­tolk­ning af, hvad ka­li­fa­tet skal va­e­re i en mo­der­ne kon­tekst. Det hand­ler ik­ke om at over­ta­ge en stat, men sim­pelt­hen at ska­be en stat ved den her vol­de­li­ge stra­te­gi, som de har valgt, og som går på tva­ers af for­skel­li­ge sta­ter, og det er fak­tisk gan­ske nyt.

Når vi tid­li­ge­re har set mi­li­tan­te mus­li­mer og is­la­mi­ske grup­pe­rin­ger over­ta­ge po­li­tisk magt, så har de gjort det i en stat, i f.eks. Egyp­ten og Al­ge­ri­et. Der­for er det af­gø­ren­de nyt, at vi ser Is­la­misk Stat nu spre­der sig over lan­de­gra­en­ser,« si­ger re­li­gions­so­cio­log og lek­tor Bri­an Ar­ly Ja­cob­sen fra In­sti­tut for Tva­er­kul­tu­rel­le og Re­gio­na­le Stu­di­er.

Hjer­nen bag pla­nen var egent­lig al-Qa­e­da, som hav­de sin stor­heds­tid i be­gyn­del­sen af 00er­ne, men i 2013 slog for­skel­li­ge ji­had-grup­per sig sam­men til Is­la­misk Stat, som i dag har over­ta­get drøm­men om at ind­fø­re et ka­li­fat. Om­fat­ten­de og ef­fek­tiv Si­den har Is­la­misk Stat med nye og use­te stra­te­gi­er for­søgt at op­nå mag­ten. Bl.a. med en om­fat­ten­de og ef­fek­tiv pro­pa­gan­da­ma­ski­ne, hvor man kom­mu­ni­ke­rer via mo­der­ne ka­na­ler som Youtu­be og so­ci­a­le me­di­er, dels for at spre­de frygt med hen­ret­tel­ses­vi­deo­er, dels for at hver­ve hel­li­ge kri­ge­re fra bl.a. Ve­sten.

»Tan­ke­gan­gen er, at det vil va­e­re en bed­re ver­den, hvis den er mus­lim­sk. De for­sø­ger så at le­gi­ti­me­re her­sker­kul­tu­ren ud fra nog­le re­li­gi­øse prin­cip­per, som de fin­der i Kor­a­nen. Og det er og­så re­la­tivt let at fin­de tek­ster i Kor­a­nen, som le­gi­ti­me­rer krig og vold,« for­kla­rer Bri­an Ar­ly Ja­cob­sen

På det se­ne­ste er det dog lyk­ke­des den ame­ri­kansk-le­de­de ko­a­li­tion, Rusland og den kur­di­ske ha­er at stand­se IS’ ud­bre­del­se, og et ka­li­fat kom­mer na­ep­pe no­gen­sin­de på ta­le.

»Jeg har sva­ert ved at fo­re­stil­le mig, at den skal kun­ne etab­le­re sig som en stat på no­get tids­punkt. Det er blot et spørgs­mål om tid, før man får bugt med dem. Spørgs­må­let er så, hvad der kom­mer i ste­det for,« si­ger Bri­an Ar­ly Ja­cob­sen. Den jor­dan­ske jour­na­list Fou­ad Hus­se­in for­tal­te i 2005 til det ty­ske ma­ga­sin Der Spie­gel, hvor­dan al-Qa­e­da som led i en stor­stilet plan om et mus­lim­sk ver­dens­her­re­døm­me plan­lag­de et is­la­misk ka­li­fat i Mel­le­mø­sten. Pla­ner­ne byg­ge­de på Fou­ad Hus­se­ins bog ’Al-Zarqawi – al-Qa­e­da’s Second Ge­ne­ra­tion’ og hans sam­ta­ler med den af­dø­de ter­r­or­le­der Abu Mus­ab al-Zarqawi og an­dre højt­stå­en­de al-Qa­e­da-folk. Det skul­le ske med dis­se syv fa­ser, som ind­til vi­de­re har lig­get ta­et op ad vir­ke­lig­he­den:

Var al­le­re­de ført ud i li­vet un­der in­ter­viewet med Der Spie­gel og va­re­de fra 2000 til 2003 og kul­mi­ne­re­de med al-Qa­e­das angreb 11. sep­tem­ber 2001 og Bag­dads fald i 2003 til USA. For­må­let var at få USA til at er­kla­e­re krig imod den ara­bi­ske ver­den og på den må­de få mus­li­mer over he­le ver­den til at ’våg­ne’. Pe­ri­o­den mel­lem 2007 og 2010, hvor Hus­se­in for­ud­ser, at ‘der vil va­e­re fo­kus på Sy­ri­en’, li­ge­som han for­ud­ser angreb i Tyr­ki­et og Is­ra­el. Fa­sen be­ty­der, at al-Qa­e­da op­når an­er­ken­del­se. Den pe­ri­o­de, hvor en is­la­misk stat og ka­li­fat kan ud­rå­bes. Det sker mel­lem 2013 og 2016. Den ve­st­li­ge ind­fly­del­se i den ara­bi­ske ver­den vil va­e­re svag, og den is­la­mi­ske stat skal va­e­re be­gyn­del­sen på en ny ver­den­sor­den. Er pe­ri­o­den mel­lem 2003 og 2006, hvor Ve­sten skul­le bli­ve be­vidst om mus­li­mer­nes til­ste­de­va­e­rel­se. Det var her, al-Qa­e­da skul­le be­va­e­ge sig fra en or­ga­ni­sa­tion til en de­ci­de­ret be­va­e­gel­se. Irak skul­le va­e­re cen­trum for de glo­ba­le ope­ra­tio­ner med en ha­er og ba­ser i an­dre ara­bi­ske lan­de. Ga­el­der fra 2010 til 2013 og be­ty­der, at al-Qa­e­da får de ara­bi­ske re­gi­mer i Mel­le­mø­sten til at bry­de sam­men, hvil­ket vil styr­ke ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen. Og­så den ame­ri­kan­ske øko­no­mi vil bli­ve ramt i kraft af cy­ber­ter­r­o­ris­me. Fra 2016 og frem vil va­e­re en pe­ri­o­de med den to­ta­le kon­fron­ta­tion, så snart ka­li­fa­tet er ble­vet ud­råbt. En is­la­misk ha­er vil an­stif­te kam­pen mel­lem ‘de tro­en­de’ og ‘de ik­ke-tro­en­de’. Den sid­ste fa­se kom­mer ef­ter den to­ta­le kon­fron­ta­tion fra 2020 og vil va­e­re is­la­mi­ster­nes en­de­li­ge sejr. Her for­ud­ser Hus­se­in, at re­sten af ver­den vil va­e­re slå­et af ver­dens me­re end halvan­den mil­li­ard mus­li­mer, og ka­li­fa­tet vil va­e­re en re­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.