Ta­ger sja­el­den mu­ske­ter-ed i brug

BT - - NYHEDER -

EN FOR AL­LE

Den fran­ske ap­pel kom­mer fi­re da­ge ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris, hvor mindst 132 mi­ste­de li­vet.

Den dan­ske re­ge­ring har end­nu ik­ke mod­ta­get en kon­kret hen­ven­del­se fra Frank­rig, og der­for vil stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i før­ste om­gang af­ven­te si­tu­a­tio­nen.

»Vi yder al­le­re­de et stort bi­drag i for­hold til vo­res stør­rel­se, men jeg ude­luk­ker ik­ke, at vi skal gø­re no­get me­re,« si­ger han.

Det lig­ger al­le­re­de fast, at re­ge­rin­gen vil sø­ge op­bak­ning i Fol­ke­tin­get til at sen­de dan­ske F-16-fly til Irak og Sy­ri­en igen til na­e­ste som­mer. I for­hold til sidst, de dan­ske fly var af sted, aen­dres man­da­tet, så de og­så kan ope­re­re i Sy­ri­en og bom­be Is­la­misk Stats stil­lin­ger dér.

»Vi er indstil­let på at gi­ve dem det man­dat, der skal til for at be­ka­em­pe Is­la­misk Stat,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen. ’Et dra­stisk skridt’ Un­der Fol­ke­tin­gets spør­ge­ti­me i går un­der­stre­ge­de han fle­re gan­ge, at Dan­mark over­hol­der kri­gens love og ik­ke bom­ber ci­vi­le mål. Hel­ler ik­ke selv om Is­la­misk Stat er kendt for at be­nyt­te ci­vi­le som bom­be­skjold. Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) kal­der den fran­ske ap­pel for et dra­stisk skridt:

»Det er før­ste gang, vi ser det­te her. De be­der ik­ke om kon­kret støt­te, men en sym­pa­ti­er­kla­e­ring.«

Kri­sti­an Jen­sen vur­de­rer, at en ra­ek­ke lan­de vil ta­ge po­si­tivt imod det fran­ske ini­ti­a­tiv.

Han me­ner, at IS har for­reg­net sig, da man først angreb et rus­sisk fly og i we­e­ken­den stod bag en ra­ek­ke ter­r­or­an­greb Vi er indstil­let på at gi­ve dem det man­dat, der skal til for at be­ka­em­pe Is­la­misk Stat

Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V),

stats­mi­ni­ster

i den fran­ske ho­ved­stad, Pa­ris:

»Man har an­gre­bet to lan­de, Rusland og Frank­rig, der beg­ge har mi­li­ta­er ka­pa­ci­tet til at slå ef­fek­tivt til mod ISIL. Det­te her kan va­e­re med til at ska­be et gen­nem­brud. De kur­di­ske trop­per har frem­gang på land­jor­den og er be­gyndt at be­fri by­er, og an­gre­be­ne fra luf­ten vil fort­sa­et­te.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.