Ano­ny­mous ram­mer Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER -

CY­BER­KRIG vil jag­te jer’: »Vi ind­le­der den største ak­tion no­gen­sin­de mod jer. For­vent mas­si­ve cy­be­ran­greb. Der er er­kla­e­ret krig. For­be­red jer,« si­ger tals­man­den iføl­ge The Mir­ror.

I de­res se­ne­ste op­gø­rel­se på de­res of­fi­ci­el­le Twit­ter-ka­nal @Op­pa­risof­fi­ci­al skri­ver Ano­ny­mous, at de fo­re­lø­big har lagt 3.824 Twit­ter-kon­ti ned, som er pro Is­la­misk Stat.

En bru­ger kon­sta­te­rer tørt, at Ano­ny­mous fø­rer cy­ber­s­pa­ce-kri­gen mod IS med 3.824-0. ’Vi til­gi­ver ik­ke’ I kølvan­det på blod­ba­det i Pa­ris, hvor mindst 129 blev dra­ebt og om­kring 350 blev sår­et ved seks ko­or­di­ne­re­de ter­r­or­an­greb, har Ano­ny­mous og­så pu­bli­ce­ret en en­gelsk­spro­get vi­deo ret­tet mod fjen­den fra IS.

»For­vent to­tal mo­bi­li­se­ring fra vo­res si­de. Den­ne vold vil ik­ke sva­ek­ke os. Den skal gi­ve os styr­ken til at stå sam­men og be­ka­em­pe tyran­ni og for­mør­kel­se sam­men,« si­ger en tals­mand i vi­deo­en, som ik­ke har sam­me ord­lyd som den fran­ske, men sam­me bud­skab ret­tet mod IS:

»Vi til­gi­ver ik­ke. Vi glem­mer ik­ke. For­be­red jer.«

Ano­ny­mous får hja­elp fra man­ge Twit­ter-bru­ge­re, som sen­der dem op­lys­nin­ger om kon­ti, der sym­pa­ti­se­rer med IS el­ler li­ge­frem er i ter­r­or­be­va­e­gel­sens ha­en­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.