Ir­lands før­ste ho­mo-vi­el­se

BT - - NYHEDER -

KA­ER­LIG­HED »Det er en ae­re at va­e­re de før­ste, der bli­ver gift på den­ne må­de,« sag­de Cor­mac Gol­log­ly til pres­sen, der var mødt frem til vi­el­sen, der blev fo­re­ta­get af en re­pra­e­sen­tant fra de lo­ka­le myn­dig­he­der.

Par­ret blev gift i går mor­ges, og kort ef­ter fulg­te fle­re par ef­ter over he­le Ir­land.

De to mød­te hin­an­den for 12 år si­den i Dublin og har ’va­e­ret et par li­ge si­den’. Hi­sto­risk bryl­lup Bryl­lup­pet er hi­sto­risk, idet irsk lov­giv­ning først man­dag i den­ne uge til­lod ae­g­te­ska­ber mel­lem par af Det er en ae­re at va­e­re de før­ste, der bli­ver gift på den­ne må­de

Cor­mac Gol­log­ly

sam­me køn. Ind­til da har kun ’ci­vi­le part­ner­ska­ber’ va­e­ret mu­ligt i juri­disk for­stand. Loven blev for­melt un­der­skre­vet af ir­lands ju­stits­mi­ni­ster og an­dre re­le­van­te per­so­ner i sid­ste uge.

AEn­drin­gen føl­ger ef­ter en fol­ke­af­stem­ning i maj, hvor den ir­ske be­folk­ning som de før­ste via fol­ke­af­stem­ning tog stil­ling til net­op det­te spørgs­mål. Re­sul­ta­tet blev som be­kendt et ja.

»Det er en for­nø­jel­se at gø­re det­te mu­ligt sam­men med nog­le af de par, der i de kom­men­de uger og måneder for før­ste gang får mu­lig­hed for at bli­ve vi­et. AEn­drin­gen har ik­ke ale­ne sym­bolsk be­tyd­ning, men og­så en stor va­er­di for de par, hvis liv den vil aen­dre,« sag­de ju­stits­mi­ni­ster Fran­ces Fitz­ge­rald.

Det ny­gif­te par har tid­li­ge­re va­e­ret på bryl­lups­rej­se, så gårs­da­gens ce­re­mo­ni blev fejret med en mid­dag i go­de ven­ners sel­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.