Ja, 90.000 ud­la­en­din­ge er ji­ha­di­ster for IS Nej, vi skal til­by­de dem an­dre fa­el­les­ska­ber

BT - - DEBAT -

NA­SER KHA­DER

det me­get, me­get van­ske­ligt at ta­ge til Irak og Sy­ri­en for at ka­em­pe for Is­la­misk Stat. IS er hot, og man er no­get sa­er­ligt, når man er en del af IS i de me­re ra­di­ka­li­se­re­de kred­se. Is­la­misk Stat får 1.000-2.000 ji­ha­di­ster fra ud­lan­det hver må­ned. De er op­pe på 90.000 sol­da­ter fra 100 for­skel­li­ge lan­de, og det er, for­di man ger­ne vil va­e­re en del a f nog et nyt. Iføl­ge de ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­nings­kil­der er 70 pct. af dem, der er med i IS, hver­ken sy­re­re el­ler ira­ke­re, men ud­la­en­din­ge. Dan­mark står i den si­tu­a­tion, at vi må­ske har over 100 men­ne­sker ne­de i Sy­ri­en og Irak, som kaemper for de her is­la­mi­ske be­va­e­gel­ser, og de skal vi­de, at det har sto­re kon­se­kven­ser at ta­ge der­ned.

VI SKAL GØ­RE

JO­SEP­HINE FO­CK

dansk in­drej­se­for­bud i Sy­ri­en og Irak er et for­slag, der mest af alt er sym­bol­po­li­tik. Det gi­ver in­gen me­ning, for man kan ba­re rej­se til f.eks. Tyr­ki­et og den vej ind igen­nem. De, der rej­ser der­ned og har ter­r­or­hen­sig­ter, vil ba­re fin­de an­dre må­der at kom­me ind i lan­de­ne på. Der er i ste­det brug for en fa­el­les europaeisk løs­ning.

AT OP­RET­TE ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.