’ ’

BT - - DEBAT -

DER ER OG­SÅ

AN­DRE LAN­DE HAR

Som sam­fund skal vi til­by­de dem al­ter­na­ti­ve mo­del­ler, og det har vi ik­ke va­e­ret go­de nok til

dem, der flir­ter med idéen, og de skal og­så vi­de, at det har al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, hvis de ta­ger af sted. På den må­de kan in­drej­se­for­bud­det va­e­re med til at fore­byg­ge, at dan­ske­re rej­ser der­ned nu og for frem­ti­den. Det er og­så et sig­nal til dem, der al­le­re­de er der­ne­de, at hvis de kom­mer hjem, så ven­ter der en rets­sag. Hvis man føl­ger f.eks. Aar­hus­mo­del­len, så ven­ter der job­til­bud og psy­ko­log­ti­mer, og der skal folk, der har kaempet for is­la­mi­ske be­va­e­gel­ser, vi­de, at der i ste­det ven­ter hår­de straf­fe.

la­vet lig­nen­de lov­giv­nin­ger, så hvad er det, vi ven­ter på?

på ik­ke at ta­ge for­ha­ste­de be­slut­nin­ger ef­ter det, der er sket i Pa­ris. Vi skal gø­re tin­ge­ne grun­digt, og det er me­get vig­tigt, at vi la­ver til­tag, der har en ef­fekt. Det er rig­tig vig­tigt, at man er op­ma­er­k­som på de men­ne­sker, der kan va­e­re på vej i ret­ning af at bli­ve ra­di­ka­li­se­ret. Bå­de i sko­len, i det lo­ka­le og på ud­dan­nel­ser­ne. Jeg me­ner, at man skal sa­et­te ind i lo­kal­sam­fun­det og til­by­de dem an­dre fa­el­les­ska­ber end de ra­di­ka­li­se­re­de, som by­der sig til. Vi kan kom­me la­en­ge­re ad den vej end ved he­le ti­den at sa­et­te tin­ge­ne på spid­sen. Som sam­fund skal vi til­by­de dem al­ter­na­ti­ve mo­del­ler, og det har vi ik­ke va­e­ret go­de nok til, tror jeg.

Jo­sep­hine Fo­ck

VI SKAL PAS­SE

at folk er ble­vet ra­di­ka­li­se­re­de, skal vi selv­føl­ge­lig sa­et­te hårdt mod hårdt, for det er slet ik­ke ac­cep­ta­belt. Men vi har så me­get at by­de på som sam­fund, at vi net­op kan und­gå, at folk bli­ver ra­di­ka­li­se­re­de – det er f.eks. vig­tigt, at vi er me­get op­ma­er­k­som­me på de un­ge, der er i farezonen.

I DET SE­KUND,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.