LØK­KE TOG RO­SER, DF FIK TOR­NE

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Fra al­le de­le af fol­ke­tings­sa­len var der ros til stats­mi­ni­ste­ren for sin age­ren oven på ter­r­oren i Pa­ris i we­e­ken­den - oveni­kø­bet ro­ser med me­get få tor­ne. Kort tid ef­ter faldt et bredt for­lig om frem­ti­dens po­li­ti på plads, og der­med ser der en­de­lig ud til at kom­me frem­drift i for­hand­lin­ger­ne om na­e­ste års fi­nans­lov. Det var en god dag for stats­mi­ni­ste­ren, nok og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, men na­ep­pe den bed­ste dag for Dansk Fol­ke­par­ti.

PANELET Det blev alt­så hver­ken til 2.000 nye be­tjen­te el­ler gra­en­se­kon­trol til DF

STATS­MI­NI­STE­REN FIK SÅ me­get ros i spør­ge­ti­men, at den kortva­rigt bur­de ha­ve skif­tet navn til ro­se­ti­men. Al­li­ge­vel blev det ik­ke en ked­som­me­lig kon­kur­ren­ce i pa­en op­før­sel i Fol­ke­tin­get I går. Mette Frederiksen (S) ud­for­dre­de på det na­er­me­ste Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) til du­el i stats­mand­skab og kla­re­de sig over­be­vi­sen­de - ik­ke mindst ta­get i be­tragt­ning, at lan­dets le­del­se na­e­sten altid vok­ser i folks øj­ne oven på en si­tu­a­tion som we­e­ken­dens ter­r­or­an­greb i Pa­ris. Fre­de­rik­sens tak­tik var at la­de som om, hun selv var stats­mi­ni­ster. Når S-for­man­den tal­te om ter­r­oren, lød hun, som om hun tal­te fra Spejlsalen i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Når hun op­for­dre­de til sam­men­hold og fa­el­les løs­nin­ger, for­søg­te hun at ero­bre ini­ti­a­tiv­ret­ten ved sim­pelt­hen at spør­ge Løk­ke, om han vil­le va­e­re med til to kon­kre­te til­tag. Det var sim­pelt­hen flot po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion. DET SAM­ME OP­LE­VE­DE man fra Løk­ke, der af­va­er­ge­de Fre­de­rik­sens be­ga­ve­de til­gang ved at nø­jes med at er­kla­e­re sig vil­lig til at ind­gå et ’hold­nings­ma­es­sigt håndslag’, men der­ef­ter fort­sat­te med at teg­ne de di­lem­ma­er op, som man skal ha­ve øje for i en til­spid­set si­tu­a­tion. Og på den må­de kom han til at skil­le sig ud som den ve­lover­ve­je­de og trak tem­po og dra­ma ud af Fre­de­rik­sens serv. Det var kort sagt en ten­niskamp i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion, som var va­erd at se. STRAKS VA­ER­RE SÅ det ud for Dansk Fol­ke­par­ti, som blev spør­ge­ti­mens par­ti på sky­de­ski­ven. Sø­ren Es­per­sens (DF) ud­ta­lel­ser om tab af ci­vi­le liv i for­bin­del­se med be­ka­em­pel­se af ter­r­o­ri­ster i bl.a. Sy­ri­en blev et om­drej­nings­punkt, hvor man­ge par­ti­le­de­re om ik­ke stil­le­de Løk­ke til an­svar for ud­ta­lel­ser­ne, så dog af­kra­e­ve­de ham en øre­ta­e­ve til Es­per­sen. Den kom. Så pa­ent for­mu­le­ret som mu­ligt. KRI­STI­AN THULESEN DAHL (DF) selv be­nyt­te­de og­så ta­le­ti­den til at ro­se Løk­ke, men gik der­ef­ter til lo­gik­ken i re­ge­rin­gens af­vis­ning af gra­en­se­kon­trol. Ar­gu­men­tet var, at når den ene del af for­ud­sa­et­nin­ger­ne for Schen­gen-sam­ar­bej­det er brudt sam­men, nem­lig be­skyt­tel­sen af de yd­re gra­en­ser, hvor­dan kan den an­den del så sta­dig va­e­re ga­el­den­de, nem­lig at man ik­ke per­ma­nent må be­vog­te de in­dre gra­en­ser. Et snus­for­nuf­tigt spørgs­mål, som dog vir­ke­de lidt ved si­den af dagens stem­ning i sa­len. KORT EF­TER LAN­DE­DE af­ta­len om po­li­ti­et med del­ta­gel­se af re­ge­rin­gen, K, LA, DF og S. Po­li­ti­et til­fø­res be­ty­de­li­ge mid­ler, ter­r­or­be­red­ska­bet øges, og der op­ret­tes en ny po­li­tisko­le, som op­ta­ger fle­re ka­det­ter år­ligt. Men der blev IK­KE ind­ført gra­en­se­kon­trol, som DF har kaempet in­da­edt for. I ste­det op­ret­tes der mo­bi­le en­he­der, så der kan fo­re­ta­ges yder­li­ge­re pa­trul­je­ring og ef­ter­forsk­ning i gra­en­se­om­rå­der­ne. Det blev alt­så hver­ken til 2.000 nye be­tjen­te el­ler gra­en­se­kon­trol til DF. KORT SAGT: RE­GE­RIN­GEN snup­pe­de ro­ser­ne, mens DF sad til­ba­ge med tor­ne­ne. Før fi­nans­lo­ven kan fal­de på plads, skal det bil­le­de aen­dre sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.