’Jeg er hiv-po

BT - - NYHEDER -

SKAN­DA­LE sex-part­ne­re, strip­pe­ren Bree Ol­sen, i går, at hun i 2011 dyr­ke­de ube­skyt­tet sex med den hiv-smit­te­de su­per­stjer­ne. Og i det helt nye in­ter­view med ra­diova­er­ten Howard Stern sag­de Bree Ol­sen:

»Han sag­de til mig, at han var ’cle­an’ - us­mit­tet. Og jeg tro­e­de på ham.«

Si­den sit re­la­tivt kor­te for­hold til She­en er Bree Ol­sen ble­vet tjek­ket fle­re gan­ge. Og hun er i dag fort­sat hiv-ne­ga­tiv; det vil si­ge ik­ke smit­tet. Jeg er al­le­re­de ble­vet be­skyldt for at smit­te ad­skil­li­ge se­x­part­ne­re med vil­je. Og in­tet kun­ne va­e­re me­re us­andt

Char­lie She­en

Men al­li­ge­vel slut­te­de hun sit Howard Stern-in­ter­view med den­ne be­sked til eks-ka­e­re­sten: ’Fuck you, Char­lie’. Ryg­ter­ne tog til I USA er ryg­ter­ne om Char­lie She­ens hiv-smit­te ta­get til i lø­bet af de se­ne­ste da­ge.

I tv-pro­gram­met ’Entertainment To­night’ lød nyhe­den så­le­des i fre­dags: ’En stor Hol­lywood-stjer­ne er smit­tet med hiv’. I we­e­ken­den blev det så af­slø­ret, at det be­røm­te og be­ryg­te­de gos­sipblad The Na­tio­nal Enqui­rer i 18 måneder hav­de ar­bej­det på sa­gen om Char­lie She­ens hiv­sta­tus. Og der­for tog den 50-åri­ge søn af en an­den Hol­lywood-le­gen­de, Mar­tin She­en (kendt fra ’Dom­me­dag nu’ og ’Pra­esi­den­tens ma­end’, red.) sent søn­dag af­ten den sva­e­re be­slut­ning: Han vil­le selv af­slø­re sin hem­me­lig­hed og der­med bre­a­ke nyhe­den, før The Na­tio­nal Enqui­rer fik lov.

»Jeg er fak­tisk mødt op her for at in­drøm­me, at jeg er hiv-po­si­tiv,« sag­de Char­lie She­en så­le­des, da han i går mor­ges sad i den var­me stol over for USAs bedst kend­te mor­gen­va­ert, Matt Lau­er i pro­gram­met ’To­day’.

Som ver­dens bedst be­tal­te tv­stjer­ne er Char­lie She­en vant til pres­se­op­ma­er­k­som­hed. Da han så­le­des for godt fi­re år si­den først blev fy­ret fra sit job som ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver i tv-se­ri­en ’Two and a Half Men’, ryd­de­de det samt­li­ge for­si­der. En føl­gen­de stand-up-tur­né (’Tor­pedo of Truth’), hvor en ty­de­ligt narkopå­vir­ket She­en le­ve­re­de pin­lig­he­der på stri­be, gjor­de ik­ke sa­ger­ne bed­re. Beg­ge eks-ko­ner ved be­sked Og da eks-ko­nen Broo­ke Mu­el­ler af­slø­re­de, at Char­lie She­en hav­de va­e­ret vol­de­lig over for hen­de, vok­se­de an­tal­let af skan­da­ler knyt­tet til hans per­son.

Der­for ved Char­lie She­en og­så godt, at hiv-in­drøm­mel­sen vil va­e­re en va­skea­eg­te me­di­e­bom­be. Men sam­ti­dig me­ner han ik­ke, at det kan bli­ve me­get va­er­re.

»Jeg er al­le­re­de ble­vet be­skyldt for at smit­te ad­skil­li­ge sex-part­ne­re med vil­je. Og in­tet kun­ne va­e­re me­re us­andt. Bå­de Broo­ke og De­ni­se (She­ens eks-ko­ner, red.) har vidst det i fi­re år. Kun to gan­ge har jeg dyr­ket Bå­de Broo­ke og De­ni­se (She­ens eks-ko­ner, red.) har vidst det i fi­re år. Kun to gan­ge har jeg dyr­ket ube­skyt­tet sex. Og i beg­ge til­fa­el­de vid­ste min part­ner godt, at jeg var hiv-po­si­tiv

Char­lie She­en

ube­skyt­tet sex. Og i beg­ge til­fa­el­de vid­ste min part­ner godt, at jeg var hiv-po­si­tiv,« sag­de Char­lie She­en i gårs­da­gens in­ter­view på tv. Af­pres­set for mil­li­o­ner Men selv­om Char­lie She­en først nu af­slø­rer sin hiv-sta­tus for of­fent­lig­he­den, har han må­ske al­li­ge­vel va­e­ret lidt for ae­r­lig over for lidt for man­ge så­kald­te ’ven­ner’. Så­le­des af­slø­re­de den be­røm­te film­stjer­ne, at han i åre­vis er ble­vet af­pres­set for op til 10 mil­li­o­ner dol­lar af folk, der tru­e­de ham med at gå til pres­sen.

»Hvad de men­ne­sker ik­ke er klar over er, at de ta­ger de pen­ge fra mi­ne børn. De tror det ba­re er fra mig, men jeg har fem børn og et bar­ne­barn,« sag­de han om af­pres­nin­gen.

Li­ge si­den She­en blev smit­tet, har han des­u­den va­e­ret i kyn­dig be­hand­ling. I dag er ni­veau­et af hivs­mit­te i blo­det så lavt, at det ik­ke kan re­gi­stre­res. Og iføl­ge Bill Hirsh, der er le­der af AIDS Le­gal Re­fer­ral Pa­nel i San Fran­ci­sco, er det go­de nyhe­der.

»Man­ge af vo­res love her i USA er fora­el­de­de. De bur­de la­ves om. Der er sket me­get si­den pa­nik­ken i 80er­ne. Og ri­si­ko­en for, at Char­lie She­en kan vi­de­re­brin­ge smit­te, er stort set lig med nul,« si­ger Bill Hirsh til BT.

DET SI­GER DANSK LOV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.