LIV­S­TID

BT - - NYHEDER -

I fem måneder har be­vi­ser­ne en­ty­digt pe­get mod den 35-åri­ge ho­ved­mista­enk­te. Bå­de hans blod, sa­ed og ad­skil­li­ge an­dre dna-spor har nag­let ham til cen­trum af sø­ge­ly­set. Al­li­ge­vel har han i fem måneder fast­holdt sin uskyld og na­eg­tet at forta­el­le, hvad der egent­lig ske­te. I går fik fa­mi­li­en til den dra­eb­te Lisa Holm en­de­lig en form for fred.

Her faldt dom­men over Ne­ri­jus Bile­vi­ci­us, ga­este­ar­bej­de­ren fra Li­tau­en, der he­le ti­den har va­e­ret ho­ved­mista­enkt i sa­gen. ’Hun var et barn’ Fa­engsel på liv­s­tid. Lovens stren­ge­ste straf. En dom, der ud­lø­ste ‘fortviv­lel­se’ hos ger­nings­man­den, for­tal­te hans for­sva­rer se­ne­re. Det var dog in­tet imod det, den 17-åri­ge Lisa Holm gen­nem­le­ve­de i si­ne sid­ste mi­nut­ter.

»Hun er ble­vet ud­sat for en hen­syns­løs be­hand­ling. Det er en ung pi­ge - i prin­cip­pet et barn - der er ble­vet an­gre­bet af en vok­sen mand. Si­tu­a­tio­nen må ha­ve va­e­ret fryg­te­lig skra­ekind­j­a­gen­de for hen­de, før hun dø­de,« sag­de rets­for­mand An­na-Ka­rin Lund­berg til Svenska Dag­bla­det ef­ter dom­men.

Hun for­tal­te og­så, at det pri­ma­ert var de tek­ni­ske be­vi­ser, der fa­el­de­de Ne­ri­jus Bile­vi­ci­us. I den la­de, hvor Lisa Holm blev dra­ebt ved ha­eng­ning, fandt ef­ter­for­sker­ne ad­skil­li­ge dna-spor, der til­hø­rer den nu døm­te mand.

Blandt an­det blev der fun­det sa­ed på gul­vet, blod på hen­des tøj, dna-spor på hen­des un­der­tøj og dna-spor på det reb, der blev brugt til at ta­ge li­vet af den un­ge pi­ge. Ik­ke vold­ta­get Ob­duk­tio­nen af Lisa Holm vi­ste, at hun ik­ke var ble­vet seksu­elt mis­brugt til trods for fun­det af ger­nings­man­dens sa­ed i la­den.

Et fund som ankla­ge­ren tid­li­ge­re i rets­sa­gen hav­de en for­kla­ring på.

»Det var ik­ke en vold­ta­egt, som gik galt. Han har over­man­det hen­de, ha­engt hen­de, ta­pet hen­des mund til, og ved det­te har han få­et en til­freds­stil­lel­se,« sag­de LarsGöran Wen­ner­holm un­der si­ne af­slut­ten­de be­ma­er­k­nin­ger i ret­ten.

Hvis Ne­ri­jus Bile­vi­ci­us på et tids­punkt løsla­des fra sin liv­s­tids­dom, står han til ud­vis­ning af Sve­ri­ge på ube­stemt tid. Lisa Holm blev dra­ebt den 7. ju­ni, kort ef­ter hun hav­de få­et fri fra ar­bej­de på en café i by­en Blom­berg, der lig­ger ved sø­en Vä­nerns bred. Den 17-åri­ge pi­ge hav­de en ti­mes kø­re­tur på knal­lert hjem, men hun kom al­drig frem. En stør­re ef­ter­søg­ning blev iva­er­k­sat, og fem da­ge se­ne­re, den 12. ju­ni. blev hen­des lig fun­det gemt i et skab i et ar­bejds­skur ved en na­er­lig­gen­de gård. Mi­stan­ken blev ret­tet mod en 35-årig ga­este­ar­bej­der fra Li­tau­en, der ar­bej­de­de som hånd­va­er­ker i en la­de over for caféen, hvor Lisa Holm ar­bej­de­de. Un­der ef­ter­søg­nin­gen duk­ke­de Lisa Holms ejen­de­le op for­skel­li­ge ste­der. Blandt an­det fandt man hen­des jak­ke, hvor po­li­tiets eks­per­ter fandt fle­re dna-spor fra ger­nings­man­den. Li­tau­e­rens lil­le­bror for­tal­te, at hans bror hav­de op­ført sig ma­er­ke­ligt i ti­den om­kring dra­bet og blandt an­det op­for­dret ham til at ly­ve om, hvor han be­fandt sig på dr­ab­s­tids­punk­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.