Flot slut­ning på ’Hun­ger Ga­mes’

BT - - KULTUR -

FILM

UD­FOR­DREN­DE ’The Mo­ck­in­gjay Part 2’ Sci-fi-action ******

Kat­niss, der en­de­lig står an­sigt til an­sigt med se­ri­ens her­li­ge over-skurk pra­esi­dent Snow (en fan­ta­stisk Do­nald Sut­her­land), så syn­ker hjer­tet, og tå­rer­ne pres­ser sig på, mens de go­de dør, og vo­res hel­te ta­ger be­slut­nin­ger, der med­fø­rer bå­de død, tragedie og øde­la­eg­gel­se. God, bed­re, Jen­ni­fer I ho­ved­rol­len som re­vo­lu­tio­na­er og den dob­bel­te vin­der af de hjer­te­lø­se Hun­ger Ga­mes, Kat­niss, er Jen­ni­fer Lawren­ce blot ble­vet bed­re for hver film. Til sam­men­lig­ning frem­står ’Har­ry Pot­ter’og ’Twi­light’-stjer­ner­ne na­er­mest som sti­ve pap­fi­gu­rer. Og kom­bi­na­tio­nen af Suzan­ne Coll­ins’ mo­di­ge hi­sto­rie og Pe­ter Craigs per­fek­te ma­nuskript gør ’Mo­ck­in­gjay Part 2’ til en film, der over­skri­der bå­de gen­rer og even­tu­el­le ge­ne­ra­tions­kløf­ter.

I de tre før­ste film stif­te­de vi be­kendt­skab med den nå­des­lø­se frem­ti­di­ge ver­den, hvor USA er ble­vet delt ind i 13 di­strik­ter. Kat­niss og hen­des fa­mi­lie kom­mer fra det fat­tig­ste, Di­strikt 12. Men fa­el­les for al­le di­strik­ter­ne er, at de un­der­tryk­kes nå­des­løst af ’ho­ved­sta­den’, hvor pra­esi­dent Snow og­så er man­den bag de til­ba­ge­ven­den­de år­li­ge ’Hun­ger Ga­mes’, hvor ét barn fra hvert di­strikt skal ka­em­pe imod si­ne ja­ev­nal­dren­de, ind­til kun én af dem sta­dig er i li­ve.

Det er den­ne fat­tig­dom og hjer­te­lø­se po­li­tik, som Kat­niss og co. gør op­rør imod. Og selv­om slut­nin­gen ri­ver i hjer­tet, så kun­ne vi ik­ke øn­ske os en bed­re fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.