Stjer­nen er falm

BT - - EM-AFGØRELSEN -

der i ti­den un­der David Ni­el­sen i Strøms­god­set do­mi­ne­re­de og var en ty­de­ligt bed­re spil­ler end de fle­ste.

»Men det er van­ske­ligt at sam­men­lig­ne Ca­stil­las kam­pe med dem i Nor­ge,« si­ger Kje­til Fly­gind og fort­sa­et­ter:

»Han er en tek­nisk virkelig dyg­tig spil­ler, som sty­re­de me­get i Nor­ge, men si­den er han skif­tet til en helt an­den liga, hvor mod­stan­der­ne, spil­lesti­len og spro­get er me­get an­der­le­des.

ONSDAG 18. NOVEM­BER 2015 Men det er rigtigt, at han må­lt på an­tal­let af scor­in­ger og as­sist ik­ke har va­e­ret li­ge så do­mi­ne­ren­de.«

In­gen be­tviv­ler Mar­tin Øde­gaards ta­lent på trods af den slø­ve start i Re­al Madrid. Øde­gaard er sta­dig et stort ta­lent og en dyg­tig spil­ler, og bil­le­det bli­ver nu­an­ce­ret yder­li­ge­re af, at kon­kur­ren­ter­ne til spil­le­tid på første­hol­det hed­der Isco, James Rod­ri­gu­ez og Ro­nal­do. Så­dan må det nød­ven­dig­vis va­e­re i en top­klub som Re­al Madrid, og det aen­drer sig na­ep­pe i frem­ti­den. Har pøn­set på ud­lej­ning »Der vil altid va­e­re en fa­re for, at Øde­gaard ik­ke bli­ver en Re­al Madrid­stjer­ne. Det er der ik­ke no­gen ga­ran­ti for. Men med den sko­ling, som han får, og det ni­veau, han nog­le gan­ge tra­e­ner på med spil­le­re som Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Bale,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.