Fa­er­dig i Brønd­by?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ VEJ VA­EK Du­mic’ agent, Mi­cha­el Stensgaard, i gang med at fin­de en ny klub til den 23-åri­ge spil­ler, og det sy­nes der­med me­get lidt sand­syn­ligt, at han fort­sa­et­ter i klub­ben.

»Det er klart, at når jeg ik­ke har spil­let her på det se­ne­ste, kan det selv­føl­ge­lig godt ty­de på, at jeg er fa­er­dig. Men det ene­ste, jeg kon­cen­tre­rer mig om, er at tra­e­ne og spil­le godt i de re­ser­ve­holdskam­pe, jeg får,« si­ger Da­rio Du­mic. Vil ik­ke pi­be »Men al­le de ting hol­der jeg in­ter­nt. Jeg er ik­ke ty­pen, der tu­der og pi­ber - og slet ik­ke i pres­sen, så i for­hold til di­ne op­lys­nin­ger må jeg ba­re si­ge, at det bli­ver holdt mel­lem mig og Brønd­by,« fort­sa­et­ter den un­ge mid­ter­for­sva­rer, der ik­ke selv ved, hvor­for han ik­ke kom­mer på ba­nen i øje­blik­ket.

»Tho­mas Frank må jo sy­nes, at Mar­tin Al­bre­cht­sen og Mar­tin Ørnskov er bed­re end mig. Det må va­e­re grun­den, og jeg kan kun gen­ta­ge mig selv - der er ik­ke så me­get Det er klart, at når jeg ik­ke har spil­let her på det se­ne­ste, kan det selv­føl­ge­lig godt ty­de på, at jeg er fa­er­dig

Da­rio Du­mic

at gø­re ved det - an­det end at ar­bej­de sten­hårdt.«

»Når jeg ik­ke har spil­let me­re, tror jeg, at bå­de jeg selv og Brønd­by godt kan se det, men tin­ge­ne kan gå hur­tigt bå­de den ene og den an­den vej i fod­bold, så det er sva­ert at spå om,« si­ger Da­rio Du­mic, der dog vil va­e­re ked af at skul­le si­ge far­vel til sin hjer­te­klub. Min klub »Der er in­gen tvivl om, at Brønd­by er min klub, og at spil­le for Brønd­by er det største for mig. Det er en ae­re og et pri­vil­e­gi­um at spil­le for Brønd­by, og der er ik­ke no­get, jeg hel­le­re vil end at ha­ve suc­ces her i den­ne klub.«

»Det er en mu­lig­hed. Det er et godt spørgs­mål. Men jeg ken­der ik­ke klub­bens pla­ner i for­hold til an­dre spil­le­re. Men hvis nu de ger­ne vil af med mig, og jeg har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, vil det nok ik­ke gå over i re­kor­den af trans­fer­sum­mer,« si­ger den tro sol­dat i Brønd­by.

Da­rio Du­mic har va­e­ret i den blågu­le klub si­den ja­nu­ar 2010, hvor han blev hen­tet til U19-trup­pen og spil­le­de på ung­doms­hol­det i halvan­den sa­e­son, før han blev ryk­ket op i første­hold­strup­pen.

Her er han i gang med sin fem­te sa­e­son - og mu­lig­vis den sid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.