Jag­ten fort­sa­et­ter

BT - - NYHEDER -

DRA­MA Me­re end 100 po­li­ti­ma­end og sol­da­ter storme­de tid­ligt onsdag mor­gen i ly af mør­ket en lej­lig­hed, hvor de blev mødt med modstand. Det re­sul­te­re­de i en syv timer lang be­lej­ring, hvor øjen­vid­ner be­ret­te­de om lange skud­du­el­ler.

To per­so­ner, der for­bin­des med fre­da­gens ter­r­or­an­greb i Pa­ris, dø­de. Fem be­tjen­te blev sår­et, en po­li­ti­hund dø­de, og ot­te blev an­holdt.

Ak­tio­nen kom fem da­ge ef­ter ter­r­or­an­gre­bet, hvor 129 blev dra­ebt i seks ko­or­di­ne­re­de angreb i den fran­ske ho­ved­stad.

Den fran­ske statsankla­ger i Pa­ris Fran­cois Mol­ins er­kla­e­re­de i går, at bel­gi­e­ren Ab­del­ha­mid Abaa­oud – der mista­en­kes for at va­e­re hjer­nen bag ter­r­or­an­gre­bet – ik­ke var blandt de an­hold­te.

Iføl­ge fle­re me­di­er pe­ge­de ef­ter­ret­nin­ger på, at en ter­r­or­cel­le var ved at plan­la­eg­ge et nyt angreb i lej­lig­he­den i Pa­ris-for­sta­den SaintDe­nis.

Da po­li­ti­et na­er­me­de sig, ud­lø­ste en kvin­de en selv­mord­s­bom­be in­de i lej­lig­he­den. Fran­ske me­di­er skri­ver, at kvin­den var Has­na Ait­bou­la­h­cen, en ku­si­ne til Ab­del­ha­mid Abaa­oud.

En an­den per­son blev dra­ebt af po­li­tiets kug­ler og gra­na­ter, skri­ver den fran­ske avis Le Mon­de. I går af­tes kend­te myn­dig­he­der­ne end­nu ik­ke iden­ti­te­ten på den dra­eb­te. Iføl­ge avi­sen blev fem per­so­ner an­holdt i na­er­he­den af lej­lig­he­den, mens tre an­dre blev an­holdt i sel­ve byg­nin­gen.

Hel­ler ik­ke Sa­lah Ab­des­lam, der er mista­enkt for med­vir­ken i fre­da­gens ter­r­or­an­greb, var iføl­ge den fran­ske statsankla­ger at fin­de blandt de an­hold­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.