IS på sig­te­kor­net

BT - - NYHEDER -

KRIG I me­re end et år har en in­ter­na­tio­nal ko­a­li­tion bom­bet ter­r­or­be­va­e­gel­sen Is­la­misk Stat (IS). Stra­te­gi­en er at sli­de ter­r­o­ri­ster­ne op ved igen og igen at ka­ste bom­ber ned fra oven, men på land­jor­den ar­bej­der de sort­kla­ed­te kri­ge­re ufortrø­de­nt vi­de­re.

Bil­le­der og vi­deo­er fra fran­ske bom­be­fly af ty­pen Ra­fa­le figh­ter vi­ser, hvor­dan stra­te­gi­ske mål og byg­nin­ger bli­ver søn­der­bom­bet i den of­fen­siv, der er ble­vet in­ten­si­ve­ret af Frank­rig, Rusland og USA som en di­rek­te kon­se­kvens af fre­da­gens ter­r­or­an­greb i Pa­ris og ef­ter at rus­ser­ne be­kra­ef­te­de, at IS hav­de pla­ce­ret en bom­be om bord på det rus­si­ske pas­sa­ger­fly, der styr­te­de ned over Si­nai­halvø­en lør­dag 31. ok­to­ber.

Frank­rig har si­den sep­tem­ber del­ta­get i den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion mod IS, men spil­ler i den igang­va­e­ren­de of­fen­siv med de tun­ge mi­li­ta­e­re mus­k­ler. I går blev der skru­et end­nu me­re op for krigs-ked­ler­ne, da na­tio­nens ene­ste han­garskib, Char­les de Gaul­le, blev sendt i krig med 28 fly, 5 he­li­kop­te­re og 2.000 sol­da­ter om bord.

Det ske­te ef­ter 72 ti­mers in­ten­si­ve bom­be­bar­de­men­ter, som har ko­stet me­re end 30 IS-kri­ge­re li­vet. Men på trods af of­fen­si­ven er IS langt­fra knust, vur­de­rer Jo­han­nes Ri­ber Nord­by, mi­li­ta­e­r­a­na­ly­ti­ker ved For­svar­sa­ka­de­mi­et:

»Hvis det var så nemt at bom­be sig til sejr, hav­de man gjort det for la­engst. Krig ta­ger rig­tig lang tid,« si­ger han. Fort­sa­et­ter trods bom­be­regn Ko­a­li­tio­nen har i lø­bet af de se­ne­ste døgn bl.a. bom­bet et IS-kon­trol­cen­ter, et ji­had-re­k­rut­te­rings­cen­ter, et am­mu­ni­tions­de­pot og en IS-tra­e­nings­lejr i og na­er Raqqa. Det er ik­ke før­ste gang, at ter­ror-be­va­e­gel­sen er ble­vet ramt på så­dan­ne om­rå­der. Men det er nød­ven­digt at bom­be de sam­me mål fle­re gan­ge.

»Hvis man bom­ber et ho­ved­kvar­ter, vil or­ga­ni­sa­tio­nen byg­ge det op igen og ar­bej­de vi­de­re. Så hver gang IS gør det, er man nødt til at bom­be igen og igen. Det er det, der fo­re­går. Sam­ti­dig er de mo­bi­le,« si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

Han vur­de­rer, at isa­er Frank­rig og Rusland har be­hov for at vi­se hand­le­kraft oven på ter­r­or­hand­lin­ger­ne, der har ko­stet hund­re­de­vis af ci­vi­le li­vet. Men man må sam­ti­dig for­mode, at ter­r­o­ri­ster­ne har for­ven­tet en bøl­ge af gen­ga­el­del­ses-angreb:

»Det er ik­ke før­ste gang, at bom­ber­ne reg­ner ned over Raqqa. Det har de gjort i over et år. Så de er for­be­red­te, men om de hav­de reg­net med det om­fang, vi ser nu, er sva­ert at si­ge,« si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

IS-ter­r­o­ri­ster­ne har brugt Raqqa som ho­ved­kvar­ter, si­den be­va­e­gel­sen vandt kon­trol over by­en i marts 2013. Mel­lem byg­nin­ger­ne blan­der ter­r­o­ri­ster­ne sig med by­ens ci­vil­be­folk­ning, hvil­ket gør ko­a­li­tio­nens ope­ra­tion van­ske­lig, for­kla­rer Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

»De (ci­vi­le og IS-kri­ge­re, red.) er sva­e­re at ad­skil­le. Der er ik­ke en front­linje med sol­da­ter, der sky­der mod hin­an­den,« si­ger han, der kal­der det ‘kom­pli­ce­ret’ og ‘ri­si­ko­fyldt’ at sen­de land­trop­per ind for at ind­ta­ge Raqqa. Man ri­si­ke­rer groft sagt, at be­va­e­gel­sen – for­di den er mo­bil – flyt­ter et an­det sted hen, og så er det – ind­til vi­de­re – bed­re at for­sø­ge at kap­pe IS’ for­sy­nings­linjer og igen og igen de­stru­e­re cen­tra­le cen­tre, som hol­der be­va­e­gel­sen kø­ren­de.

»Det her er en må­de at sli­de dem op,« si­ger Jo­han­nes Ri­ber Nord­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.