Be­gra­en­set sex gi­ver lyk­ke

BT - - NYHEDER -

LIDT, MEN GODT der gi­ver en fø­lel­se af suc­ces og ener­gi. Der­med skul­le man tro, at hyp­pi­ge­re sex er lig med stør­re lyk­ke - og der­med et gla­de­re par­for­hold. Men iføl­ge et nyt ca­na­disk stu­die op­når man ik­ke et lyk­ke­li­ge­re par­for­hold ved at ha­ve sex fle­re gan­ge om ugen. For de par, der er mest gla­de, er nem­lig dem, der kun har sex én gang om ugen.

Det for­kla­rer forsk­nings­le­der dr. Amy Mu­i­se fra The Uni­ver­si­ty of Tor­on­toMis­sis­sau­ga i Ca­na­da, der står bag den nye forsk­ning:

»Vo­res re­sul­ta­ter vi­ser, at det er vig­tigt at fast­hol­de en in­tim for­bin­del­se med sin part­ner, men man be­hø­ver ik­ke ha­ve sex hver dag, så la­en­ge man hol­der se­xli­vet ved li­ge.«

Kon­klu­sio­nen er over­ra­sken­de, for­di den går imod hid­ti­di­ge op­fat­tel­ser af, at hyp­pi­ge­re sex er for­bun­det med stør­re lyk­ke. Forsk­nin­gen fal­der dog fint i tråd med en an­den un­der­sø­gel­se, der blev of­fent­lig­gjort af Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty i USA tid­li­ge­re på året. Den vi­ste, at par, som hav­de mas­ser af sex, ik­ke op­le­ve­de, at de blev me­re lyk­ke­li­ge­re. Der­i­mod gjor­de pres­set, at ly­sten og gla­e­den til at dyr­ke sex faldt dra­stisk.

Over 2.400 gif­te ame­ri­kan­ske par har del­ta­get i den nye ca­na­di­ske un­der­sø­gel­se over en 14-årig pe­ri­o­de. Der­med kan re­sul­ta­tet kun si­ge no­get om par i ro­man­ti­ske re­la­tio­ner - og alt­så ik­ke over­fø­res til en­li­ge, forta­el­ler dr. Amy Mu­i­se.

Kon­klu­sio­nen er ik­ke de­sto min­dre ga­el­den­de for bå­de ma­end og kvin­der, un­ge og ae­l­dre, og par, der hav­de va­e­ret gift i et par år el­ler år­ti­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.