Uret er et godt trum­f­kort

BT - - NYHEDER -

2015:

GAM­LE GAR­DE­RE Man skal va­e­re so­ci­alt og fag­ligt sta­erk, hvis man vil ha­ve suc­ces som gar­der. De sam­me dy­der gør sig ga­el­den­de, hvis man vil ha­ve suc­ces i li­vet og i kar­ri­e­ren. BT har talt med to tid­li­ge­re gar­de­re, som har mod­ta­get Dron­nin­gens ur. Den i dag 40-åri­ge Kri­sti­an Skak Jen­sen, som i fe­bru­ar 1997 fik over­rakt uret, op­le­ver sta­dig at bli­ve kon­fron­te­ret med mø­det med Dron­nin­gen fra folk, han ik­ke ken­der.

»Umid­del­bart ef­ter gar­der-ti­den søg­te jeg ind til fly­ve­våb­net for at bli­ve pi­lot. I dag er jeg luft­kap­ta­jn og fly­ver hos Cim­ber,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Da jeg var til job­sam­ta­le, ha­ef­te­de de sig me­get ved, at jeg hav­de få­et Dron­nin­gens ur. Det var et godt trum­f­kort at ha­ve,« si­ger Kri­sti­an Skak Jen­sen, der i dag bor i Hol­ba­ek med ko­ne og barn.

2015:

Og­så Bjar­ne Tyk­gaard Mor­ten­sen bli­ver spurgt om sin tid i Den Kon­ge­li­ge Liv­gar­de. Han tryk­ke­de i 2004 hånd med Dron­nin­gen.

»Ef­ter liv­gar­den var jeg ude at rej­se. Det hav­de jeg brug for. Der­ef­ter la­e­ste jeg statskund­skab i Oden­se og søg­te se­ne­re ind på po­li­tisko­len. I dag er jeg be­tjent,« si­ger Bjar­ne Tyk­gaard Mor­ten­sen.

»Man­ge har, uden de ken­der mig per­son­ligt, spurgt, om det ik­ke var mig, der modt­og Dron­nin­gens ur,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.