Kvin­der­ne står i kø – for at sagsø­ge

BT - - NYHEDER -

SKAN­DA­LE el­ske­rin­der iføl­ge gos­sip-hjem­mesi­den TMZ (ef­ter man­da­gens af­slø­ring) al­le­re­de kon­tak­tet de­res ad­vo­ka­ter for at sagsø­ge Char­lie She­en. Den mest kend­te af eks-el­ske­rin­der­ne, Bree Ol­sen (én af She­ens to så­kald­te ’gu­din­der’), forta­el­ler, at hun og She­en hver dag i et helt år dyr­ke­de ube­skyt­tet sex. Og at han først to uger ef­ter de­res op­brud for­tal­te hen­de om hiv-di­ag­no­sen. Af­pres­ning el­ler af­be­ta­ling I det op­sigtsva­ek­ken­de in­ter­view med tv-va­ert Matt Lau­er af­slø­re­de She­en des­u­den, at han i fi­re år er ble­vet af­pres­set for ad­skil­li­ge dol­lar-mil­li­o­ner af di­ver­se ’ven­ner’, der tru­e­de med at af­slø­re hiv-hem­me­lig­he­den til pres­sen.

Men og­så den del af hi­sto­ri­en la­der nu til at va­e­re en sand­hed med mo­di­fi­ka­tio­ner.

Så­le­des af­slø­rer Huf­fing­ton Post, at ’af­pres­ser­ne’ i vir­ke­lig­he­den er eks-part­ne­re, der hel­ler ik­ke blev in­for­me­ret om hiv-syg­dom­men. Og de be­løb, som She­en på tv kald­te ’af­pres­ning’, var iføl­ge ad­vo­ka­ter, som Huf­fing­ton Post har snak­ket med, blot af­be­ta­lin­ger på di­ver­se fuldt ud le­ga­le for­lig.

Li­ge­som i 32 an­dre ame­ri­kan­ske sta­ter er det nem­lig i She­ens hjem­stat Ca­li­for­ni­en en for­bry­del­se for en hiv-smit­tet at dyr­ke sex med en part­ner uden at forta­el­le ved­kom­men­de om sin hiv­sta­tus.

Og hvis ankla­ge­ren her kan be­vi­se, at She­en med fuldt over­la­eg brag­te si­ne man­ge part­ne­re i fa­re, ri­si­ke­rer han op til ot­te års fa­engsel.

Til­ba­ge står spørgs­må­let: ’Hvem smit­te­de She­en’? HVOR BLEV PEN­GE­NE AF? Med en sam­let løn på over 700 mio. kr. - ale­ne for se­ri­en ’Two and a Half Men’ skul­le man ik­ke tro, at Char­lie She­en kun­ne va­e­re i pen­ge­nød. Men det er pra­e­cis, hvad den 50-åri­ge hiv-po­si­ti­ve me­ga­stjer­ne nu på­står. Iføl­ge bla­det For­bes Ma­ga­zi­ne har She­en i sin kar­ri­e­re tjent det, der sva­rer til me­re end tre mia. kr. I 2013 an­slog sam­me pu­bli­ka­tion She­ens for­mue til 150 mio. dol­lar - 10,5 mil­li­ar­der kr. Men iføl­ge bla­det The Na­tio­nal Enqui­rer fik pen­ge­ne i sku­e­spil­le­rens des­pe­ra­te uni­vers og­så hur­tigt ben at gå på. Så­le­des brug­te han i en pe­ri­o­de over 10 mio. kr. om året til prosti­tu­e­re­de. 15 mio. kr. gik til til di­ver­se rets­sa­ger. She­en be­ta­ler år­ligt det, der sva­rer til 30 mio. kr. i bør­ne­pen­ge (fem børn med tre eks-hus­tu­rer).

ho­eg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.