’ ’

BT - - DEBAT -

ting, som ser me­get ma­er­ke­li­ge ud, når i strid med dan­ske rets­prin­cip­per, vi ta­ger vo­res rets­sik­ker­heds­bril­ler på. Re­ge­rin­gen så tror jeg na­ep­pe, at me­re end 3/4 af Fol­ke­tin­get fo­re­slår bl.a. at gi­ve mi­ni­ste­ren mu­lig­hed for at sus­pen­de­re vil­le støt­te op om, at forslagene skul­le ha­ste­be­hand­les. ad­gan­gen til dom­stolsprø­vel­se. Det er vildt Og uan­set om vi så af­sat­te et år til det, så vil­le be­kym­ren­de. Det er me­get vidt­gå­en­de at fo­re­slå i en ven­stre­fløj­en sta­dig kri­ti­se­re det. Si­tu­a­tio­nen rundt lov­pak­ke, der skal ha­stes igen­nem Fol­ke­tin­get på to om i Eu­ro­pa ta­ler for sig selv. I sid­ste uge modt­og døgn. No­get af det mest ind­gri­ben­de, man kan gø­re Sve­ri­ge 10.000 asylan­sø­ge­re, og vi så jo, hvad der ske­te ved folk i et rets­sam­fund, er at ud­sa­et­te ved Rød­by for et par måneder si­den.

Det dem for fri­heds­be­rø­vel­se. Det er et helt Så det er fuld­sta­en­dig af­gø­ren­de for grund­la­eg­gen­de ele­ment i et rets­sam­fund, at be­va­re tryg­he­den og lov og or­den

er at det er dom­sto­le­ne, der af­gør, i Dan­mark, at myn­dig­he­der­ne har

ene­stå­en­de at se om folk skal fri­heds­be­rø­ves. Der er og­så nog­le be­fø­jel­ser, som kan tra­e­de i kraft lagt op til, at pri­va­te skal bi­stå myn­dig­he­der­ne i sa­er­li­ge til­fa­el­de, så­le­des at vi kan

lov­giv­ning af den med magt­an­ven­del­se og f.eks. und­gå en si­tu­a­tion, hvor po­li­ti­et ik­ke la­eg­ge asylan­sø­ge­re i hånd­jern. Når det her ka­rak­ter bli­ve kan til­ba­ge­hol­de folk i me­re end tre hand­ler om magt­an­ven­del­se over­for da­ge.

pi­sket igen­nem bor­ger­ne, så skal man ta­en­ke sig virkelig godt om, før man ud­li­ci­te­rer det.

DER ER TO

nød­ven­dig­vis dår­li­ge ide­er, men der er nog­le be­ta­en­ke­lig­he­der ved det, og det ser ma­er­ke­ligt ud i et rets­sam­fund, så jeg ap­pel­le­rer til, at man grun­digt ana­ly­se­rer, om det her er nød­ven­digt – og det er der ik­ke tid til på to da­ge. Det er me­get vig­tigt, at jo me­re ind­gri­ben­de reg­ler man la­ver i Fol­ke­tin­get, des vig­ti­ge­re er det, at man bå­de ta­ger sig tid til det og ind­hen­ter nog­le hø­rings­svar, så man og­så får nog­le sag­kyn­di­ge til at se på, hvor­dan det ha­en­ger sam­men. Så det er helt ska­evt, det her. Det er ene­stå­en­de at se lov­giv­ning af den her ka­rak­ter bli­ve pi­sket igen­nem Fol­ke­tin­get med så kort var­sel.

DET ER IK­KE

HVIS ASYL­PAK­KEN VAR

Tor­ben Jen­sen DEN EK­STRA­OR­DI­NA­E­RE FLYGT­NIN­GE­SI­TU­A­TION

ud­vik­ler sig dra­ma­tisk hur­tigt, og en si­tu­a­tion som den i Rød­by, hvor folk plud­se­lig gik på mo­tor­vej­en – el­ler langt va­er­re – kan op­stå i mor­gen, så vi har ik­ke tid til at ven­te. Vi kan se, hvor pres­set sy­ste­met er i Sve­ri­ge og Tys­kland. Vi ri­si­ke­rer at stå i en si­tu­a­tio­en, hvor der plud­se­lig kom­mer 10.000 men­ne­sker ind over den dan­ske gra­en­se, og hvor vi skal stil­le dem al­le sam­men for en dom­mer in­den­for 72 timer. Det er en umu­lig­hed, så vi er nødt til at ha­ve lov, der gi­ver de nød­ven­di­ge be­fø­jel­ser, for at kun­ne op­ret­hol­de lov og or­den. Nog­le af forslagene i asyl­pak­ken har og­så den hen­sigt at gø­re Dan­mark min­dre at­trak­tivt og få fa­er­re her­til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.