Fre­de­rik­sens sva­e­re ba­lan­ce

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Som per­ler på en snor fal­der det ene po­li­ti­ske for­lig på plads ef­ter det an­det. Dagpengeaftalen er hjem­me. Po­li­ti­for­lig og asylaf­ta­le er i hus. Og i går blev sid­ste punk­tum sat i en af­ta­le om re­ge­rin­gens om­dis­ku­te­re­de kon­tant­hja­elpsloft. For­an rul­len­de tv-ka­me­ra­er og flan­ke­ret af for­ligs­par­ti­er­ne pra­e­sen­te­rer vel­til­fred­se mi­ni­stre re­sul­ta­ter­ne af an­stren­gel­ser­ne ved for­hand­lings­bor­det. Re­ge­rin­gen de­sig­ner for­lø­be­ne og ta­ger dags­or­de­nen. Det sto­re støt­te­par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti, får og­så sin del af spot­ligh­tet. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE KAEMPER FOR at ki­le sig ind og få del i op­ma­er­k­som­he­den. Det er ik­ke sjovt at va­e­re tred­je hjul, når de to an­dre går arm i arm. Da stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­le­den pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens fi­re for­slag til asyl­stram­nin­ger og be­bu­de­de, at der var fle­re i ven­te, var S-for­mand Mette Frederiksen ik­ke sen til at spil­le ud med fem for­slag. Men for­nø­jel­sen ved at over­trum­fe Løk­ke, i hvert fald hvad an­går an­tal­let af for­slag, va­re­de kort: Da­gen ef­ter lag­de re­ge­rin­gen he­le 34 for­slag på bor­det, hvoraf 13 nu ind­går i en asylaf­ta­le, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne la­eg­ger stem­mer til.

Mette Frederiksen har fra sin før­ste dag som par­ti­for­mand er­kla­e­ret, at de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske man­da­ter kom­mer til at ar­bej­de. Hun har un­der­stre­get, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne un­der hen­des le­del­se vil va­e­re et par­ti, der ta­ger li­ge så me­get an­svar for Dan­mark i op­po­si­tion som i re­ge­ring. Og hun har de­mon­stre­ret, at hun ik­ke vi­ger til­ba­ge for at ka­ste sig ind i ud­la­en­din­ge­de­bat­ten, som tid­li­ge­re har mart­ret og split­tet hen­des par­ti. METTE FRE­DE­RIK­SENS AK­TU­EL­LE stram­mer­linje har da og­så få­et kri­ti­ske rø­ster til at si­ge fra in­ter­nt, som da bl.a. tid­li­ge­re mi­ni­ster Mette Gjer­skov for ny­lig fik nok. »Vi er nok man­ge, der har sva­ert ved at se en selv­sta­en­dig so­ci­al­de­mo­kra­tisk pro­fil, når vi står så ta­et på Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti i ud­la­en­din­ge­spørgs­må­let,« sag­de Mette Gjer­skov til Jyl­lands-Po­sten. Ud­la­en­din­ge­de­bat­ten ska­ber sta­dig spra­ek­ker hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. GJER­SKO­VS BE­KYM­RIN­GER AF­SPEJ­LER sig dog ik­ke i en ny me­nings­må­ling fra Nor­stat, som vi­ser frem­gang til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Mette Fre­de­rik­sens an­stren­gel­ser for at ’ha­eg­te sig på’ bli­ver iføl­ge den­ne må­ling umid­del­bart be­løn­net, mens Ven­stre

Hen­ny Chri­sten­sen, På bag­grund af po­li­ti­af­ta­len skal po­li­ti­ud­dan­nel­sen aen­dres fra tre til to år. Er det en god idé? og Dansk Fol­ke­par­ti går lidt til­ba­ge.

En en­kelt må­ling ra­ek­ker selvsagt ik­ke til hånd­fa­ste kon­klu­sio­ner, men tal­le­ne fra Nor­stat kun­ne in­di­ke­re, at Mette Frederiksen med sin stram­mer­linje går me­re i takt med va­el­ger­ne end med de­le af sin fol­ke­tings­grup­pe. Det be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge er, at Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke har for­må­et at pro­fi­te­re af den se­ne­ste tids de­bat om gra­en­se­kon­trol og den dra­ma­ti­ske stig­ning i an­tal­let af asylan­sø­ge­re. Ven­stres til­ba­ge­gang er der me­re lo­gik i: Par­ti­et lo­ve­de i valg­kam­pen en straks­op­brems­ning i an­tal­let af asylan­sø­ge­re, men re­a­li­te­ten er, at der kom­mer be­ty­de­ligt fle­re end for­ven­tet.

PANELET So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kaemper for at ki­le sig ind og få del i op­ma­er­k­som­he­den. Det er ik­ke sjovt at va­e­re tred­je hjul

DEN STO­RE SVAG­HED i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes stram­mer­stra­te­gi er, at af­stan­den til De Ra­di­ka­le bli­ver stør­re. Hver ene­ste gang Mette Frederiksen nik­ker til en stram­ning i asyl­reg­ler­ne, og Mor­ten Øster­gaard si­ger nej, øges af­stan­den mel­lem de to tid­li­ge­re re­ge­rings­par­ti­er. Hver ene­ste ue­nig­hed kan Mette Frederiksen no­te­re på en li­ste over sa­ger, der skal hånd­te­res, skår, der skal klin­kes, den dag de to par­ti­er igen måt­te stå for­an et mu­ligt re­ge­rings­sam­ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.