Ma­ria Bon­de 34 år (oste­hand­ler)

BT - - NYHEDER -

»Ka­e­re Mor­ten, jeg sy­nes det er ae­r­ger­ligt, at dan­sker­ne glem­mer de go­de ti­der, der har va­e­ret på lands­hol­det og di­ne eg­ne pra­e­sta­tio­ner, da du selv spil­le­de. Vi har en ten­dens til kun at hu­ske de dår­li­ge ti­der og ne­der­la­ge­ne. Vi bur­de va­e­re bed­re til at hu­ske dig som man­den, der har skabt re­sul­ta­ter og gi­vet dan­sker­ne god un­der­hold­ning. Der har dog va­e­ret ti­der, hvor du desva­er­re har skuf­fet, men der har va­e­ret fle­re go­de kam­pe, men ti­den er må­ske og­så til, at du stop­per. Fod­bold er en holdsport, og al­le er nødt til at gi­ve en hånd med, før det kan gå op i en hø­je­re en­hed. Det er sagt med hen­blik på, at der er klas­se­for­skel på spil­ler­ne fra 86 og 92 og så på de spil­le­re, der er i trup­pen i dag. Det er ik­ke kun din skyld, at der ik­ke altid har va­e­ret de bed­ste re­sul­ta­ter, spil­ler­ne har og­så en fin­ger med i, hvor­dan lands­hol­det sam­let pra­este­rer.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.