Si­mon Hart­mann-Ni­el­sen (jord-be­ton ar­bej­der) 23 år

BT - - NYHEDER -

»Ka­e­re Mor­ten, jeg sy­nes, du bur­de va­e­re stop­pet for 5-10 år si­den. Jeg sy­nes, at du har skuf­fet og ik­ke pra­este­ret det, du bur­de. Den må­de du la­ver op­stil­lin­gen og skif­ter spil­ler­ne ud, det er ba­re ik­ke godt nok, for det har ty­de­lig­vis ik­ke vir­ket. Det kun­ne ha­ve va­e­ret en god idé med no­get for­an­dring el­ler skif­ten­de tak­tik. Du har tra­e­net på den sam­me må­de i for man­ge år og du bur­de ha­ve aen­dret spil­stra­te­gi. Du har så man­ge års er­fa­ring, men det kan man ik­ke se, slet ik­ke her til sidst. Det er på ti­de, at der kom­me en an­den ind, som kan gi­ve os nog­le sej­re og op­tu­re. Når der er så stor op­bak­ning, når lands­hol­det spil­ler, er det surt, at vi skal va­e­re su­re og skuf­fe­de ef­ter hver kamp. Tak for ti­den, men du bur­de ha­ve lagt tak­tik-blok­ken for­la­engst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.