Mad, der gør dig glad

BT - - SUNDHED -

• FISK:

• FRUGT & GRØNT­SA­GER:

MIDDELHAVSKOST Det vi­ser en spansk un­der­sø­gel­se fra uni­ver­si­tet i Na­var­ra, der har fulgt me­re end 15.000 spa­ni­e­re gen­nem ti år, og kon­klu­sio­nen er klar: De stu­de­ren­de, hvis kost be­stod af frugt, grønt­sa­ger, nød­der, fisk og små ma­eng­der af for­ar­bej­det kød, re­du­ce­re­de de­res risiko for at ud­vik­le en depression med op til 30 pro­cent.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser en klar sam­men­ha­eng mel­lem ko­sten og hu­mø­ret. Og selv­om det er span­ske for­ske­re, der er kom­met frem til, at blandt an­det spansk mad er godt for hu­mø­ret, er re­sul­ta­ter­ne va­erd at no­te­re sig.

Det me­ner pro­fes­sor Bent Ege­berg Mik­kel­sen, kan­di­dat og for­sker i

• OLI­VENO­LIE & NØD­DER: mad og sund­hed ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Det er ab­so­lut et godt stu­die. Det er stort og so­lidt, og der ser ud til at va­e­re en sam­men­ha­eng mel­lem kost og depression. Det ty­der på, at der er po­si­ti­ve ef­fek­ter ved mid­del­havsko­sten,« si­ger han. Godt hel­bred Middelhavskost - ik­ke at for­veks­le med slan­ke­ku­ren ’Mid­del­havs­ku­ren’ - be­står af de mad­va­rer, der of­test er på tal­ler­k­ner­ne i de sy­d­eu­ro­pa­ei­ske lan­de som Ita­li­en, Gra­e­ken­land og Spanien. Det er en kost, der er rig på sun­de fedt­stof­fer, kost­fi­bre, vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, som

• VIN: isa­er fin­des i fisk, skal­dyr, nød­der, sun­de oli­er, frisk frugt og grønt­sa­ger. Og det er en kost, hvor sto­re ma­eng­der af kød, kød­på­la­eg, ma­el­ke­pro­duk­ter og for­ar­bej­de­de oli­er og mar­ga­ri­ner ik­ke hø­rer hjem­me.

Ko­sten, der er in­spi­re­ret af Sy­d­eu­ro­pa, har la­en­ge va­e­ret an­er­kendt som en sund kost og er ble­vet sat i for­bin­del­se med et godt hel­bred, da ri­si­ko­en for at bli­ve syg er min­dre. Det ga­el­der bl.a. ri­si­ko­en for at bli­ve ramt af en hjer­te-kar-syg­dom, de­mens og nog­le for­mer for kra­eft.

Men det er nyt, at middelhavskost og­så gi­ver me­re ener­gi, og at det på­vir­ker vo­res hu­mør.

I De­pres­sions­for­e­nin­gen er det dog vel­kendt, at ko­sten har be­tyd­ning for, hvor­dan vi har det men­talt. Og det er klart, at sund kost gi­ver os me­re ener­gi, forta­el­ler Kas­per Ting­ka­er, ge­ne­ral­se­kre­ta­er i De­pres­sions­for­e­nin­gen.

Iføl­ge Kas­per Ting­ka­er er ko­sten dog ik­ke ale­ne om at de­fi­ne­re vo­res hu­mør. Men spi­ser man de rig­ti­ge fø­de­va­rer, har det en po­si­tiv ef­fekt.

»En sund kost kan ik­ke ale­ne for­hin­dre en depression, men det er klart, at sun­de livsva­ner er med til at gø­re os ro­bu­ste i for­hold til at hånd­te­re stres­se­de pe­ri­o­der og kri­se­pe­ri­o­der, der kan va­e­re med til at ud­lø­se en depression,« si­ger Kas­per Ting­ka­er.

Mid­del­havsko­sten har ik­ke kun en po­si­tiv ind­fly­del­se på hu­mø­ret. Den er og­så god for hjer­tet, da den mind­sker ri­si­ko­en for en al­vor­lig hjer­te-kar-syg­dom. Mid­del­havsko­sten in­de­hol­der man­ge uma­et­te­de fedt­sy­rer, som nedsa­et­ter ko­leste­rol­tal­let og mod­vir­ker åre­for­kal­k­ning og blod­prop­per. Der er in­gen tvivl om, at mid­del­havsko­sten pas­ser på hjer­tet, og der­for an­be­fa­ler Hjer­te­for­e­nin­gen og­så, at dan­sker­ne spi­ser, som de gør ved Mid­del­ha­vet: Oli­veno­lie, nød­der, frugt, grønt­sa­ger, fisk og fjer­krae. Og hold igen med so­da­vand, ka­ge og slik. På den må­de pas­ser du på dit hjer­te, og der er go­de chan­cer for, at du sam­ti­dig for­la­en­ger din le­ve­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.