Sta­erk to­bak

BT - - NYHEDER -

til den ma­eng­de, de har va­e­ret vant til’.

Sund­heds­sty­rel­sens un­der­sø­gel­se vi­ser, at has­h­for­bru­get blandt 9. klas­ser er fal­det si­den sid­ste rap­port, mens an­tal­let af has­h­bru­ge­re mel­lem 16-44 år lig­ger no­gen­lun­de sta­bilt, men med en lil­le stig­ning i til­ken­de­gi­vel­ser­ne af, hvor man­ge der har brugt hash in­den for den se­ne­ste må­ned.

»Der er jo in­gen, der går hen og dør af has­hryg­ning, men der er nog­le ne­ga­ti­ve ska­de­virk­nin­ger ved has­hryg­ning som f.eks., at man har en risiko for at ud­vik­le en has­hp­sy­ko­se el­ler ud­vik­le angst. Des­u­den på­vir­ker det og­så ind­la­e­rin­gen, hvis man ry­ger hash over en la­en­ge­re pe­ri­o­de - og det er spe­ci­elt et pro­blem for de un­ge, som er un­der ud­dan­nel­se,« fast­slår han og kon­klu­de­rer:

»Man skal må­ske nok til at be­trag­te hash som et lidt me­re al­vor­ligt rus­mid­del end det, jeg har hørt fle­re be­trag­te det som i dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.