Der­for sag­de Laud­rup nej

BT - - FARVEL, OLSEN -

NEJ TAK Det lig­ne­de den største selv­føl­ge­lig­hed i ver­den, at Mi­cha­el Laud­rup en dag skul­le ef­ter­føl­ge Mor­ten Ol­sen som dansk land­stra­e­ner. Da job­bet tirs­dag af­ten en­de­lig blev le­digt, hav­de han al­le­re­de tak­ket nej til til­bud­det fra Dansk Bold­spilU­ni­on (DBU). Som BT sidst i au­gust kun­ne forta­el­le, og som hans agent, Bayram Tutum­lu, si­den be­kra­ef­te­de, hav­de DBUs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Claus Bret­ton-Mey­er, over som­me­ren ta­get kon­takt til Mi­cha­el Laud­rup, der var Ol­sens før­ste as­si­stent fra 2000 til 2002 og i ju­ni hav­de sagt far­vel til sit klub­tra­e­nerjob i Qa­tar og der­for nu var fri på mar­ke­det. Det var me­nin­gen, at di­a­lo­gen skul­le va­e­re fort­sat, og DBU hå­be­de på, at den vil­le mun­de ud i de­ci­de­re­de kon­trakt­for­hand­lin­ger. Så langt kom par­ter­ne imid­ler­tid ik­ke, in­den Mi­cha­el Laud­rup iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger tak­ke­de nej til job­bet.

Ik­ke af en en­kelt helt kon­kret år­sag, men af en ra­ek­ke for­skel­li­ge år­sa­ger – her­i­blandt de aen­dre­de krav og for­vent­nin­ger, der her­sker un­der den nye le­del­se. Blandt an­det slog Claus Bret­ton-Mey­er det kort før EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen i Ser­bi­en for et år si­den fast i et in­ter­view med Po­li­ti­ken, at al­le na­tur­lig­vis kun­ne fy­res, og at det var piv-af­gø­ren­de, at lands­hol­det kom til EM.

Det skab­te stor op­ma­er­k­som­hed og før­te til den før­ste of­fent­li­ge pa­la­ver om for­hol­det mel­lem Ol­sen og DBUs nye le­del­se. Fle­re me­di­er har si­den kun­net forta­el­le, hvor­dan for­hol­det mel­lem Ol­sen og DBU på gan­ske kort tid blev me­get køligt, hvil­ket blev åben­lyst for al­le, da han i fe­bru­ar ik­ke var in­vi­te­ret til årets Fod­bold Award-show, og da han si­den selv an­non­ce­re­de sin af­gang på et pres­se­mø­de blot en halv ti­me ef­ter, at han hav­de over­ra­sket for­mand Jes­per Møl­ler med be­slut­nin­gen. Den util­freds­hed ken­der Mi­cha­el Laud­rup alt til, ef­ter­som han og Mor­ten Ol­sen som tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter og se­ne­re tra­e­n­er­kol­le­ger ja­evn­ligt har ført for­tro­li­ge sam­ta­ler.

Som en kil­de si­ger til BT, vil­le Mor­ten Ol­sen al­drig bag­ta­le sin ar­bejds­gi­ver, men han vil­le omvendt hel­ler ik­ke kun­ne und­gå at forta­el­le om, hvil­ke pro­ble­mer han føl­te, han ram­te ind i som land­stra­e­ner, og Mi­cha­el Laud­rup har ik­ke va­e­ret til­truk­ket af det, han har hørt.

Al­le­re­de i marts ud­tryk­te Bri­an Laud­rup sig så­le­des om sin 51-åri­ge sto­re­bror på Ka­nal 5 i for­bin­del­se med test­kam­pen mod USA:

»Mi­cha­el har ud­talt, at han ik­ke vil va­e­re tra­e­ner, til han når Mor­ten Ol­sens al­der. Det vil si­ge, at han har x an­tal år til­ba­ge som tra­e­ner. Og er det så et af hans drøm­me­mål og øn­sker at bli­ve dansk land­stra­e­ner? Det er jeg en lil­le smu­le usik­ker på. Med den­ne her nye kon­stel­la­tion in­den for DBU-le­del­sen, og den må­de den ta­ck­ler ting, er jeg me­get i tvivl.« For sto­re for­vent­nin­ger Rent fag­ligt har Mi­cha­el Laud­rup an­gi­ve­ligt va­e­ret usik­ker på, om han vil­le kun­ne få op­fyldt de sport­s­li­ge ram­mer, han kun­ne øn­ske sig, ef­ter liga­lands­hold­s­tu­ren blev af­lyst af spa­re­hen­syn, li­ge­som det ik­ke har til­talt ham, at DBU i end­nu hø­je­re grad øn­sker at be­nyt­te si­ne mest pro­fi­le­re­de an­sig­ter i kom­merci­el

SÅ­DAN GIK DBU OG OL­SENS FOR­HOLD OP I FLAM­MER

IN­GEN ER FRE­DET:

LIGA­LANDS­HOL­DET SPA­RES VA­EK:

EN GLEMT IN­VI­TA­TION:

OL­SEN TA­GES IK­KE MED PÅ RÅD:

BON­DE VRA­GES SOM TA­LENT­CHEF: øje­med. Han har gan­ske en­kelt ik­ke lyst til at del­ta­ge i ret me­get me­re end det, der har med tra­e­ner­ar­bej­det og de mest nød­ven­di­ge sponsorar­ran­ge­men­ter at gø­re.

Sidst, men ik­ke mindst, har det spil­let en rol­le for Mi­cha­el Laud­rup, at for­vent­nin­ger­ne til ham, al­le­re­de in­den han skul­le tak­ke ja til job­bet, var så sto­re, at ’han al­drig vil va­e­re i stand til at ind­fri de for­vent­nin­ger, det så­kald­te fod­bold-Dan­mark måt­te ha­ve til den tid­li­ge­re stor­spil­ler’, som Po­li­ti­kens Ras­mus Bech, der har kendt Mi­cha­el Laud­rup gen­nem det me­ste af hans liv, i går skrev i en klum­me.

Nu har Mi­cha­el Laud­rup valgt selv at slip­pe for pres­set og kan i ste­det over­ve­je, hvad han så skal fin­de på i ste­det. Ind­til vi­de­re har han skre­vet un­der på en kon­trakt med Vi­a­sat, som han skal va­e­re fod­bol­d­eks­pert for fra på lør­dag, når han la­eg­ger ud med El Clási­co mel­lem Re­al Madrid og FC Bar­ce­lo­na.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Laud­rup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.