Det tå­le­li­ge ne­der­lag

BT - - FARVEL, OLSEN -

DET BLI­VER IK­KE Mi­cha­el Laud­rup, der kom­mer til at over­ta­ge po­sten fra Mor­ten Ol­sen. Så me­get tør jeg godt slå fast. Li­ge nu pe­ger pi­len mest på Åge Ha­rei­de, men DBU me­ner det, når man slår fast, at der ik­ke er truf­fet en af­gø­rel­se, for der er fle­re par­ter, som skal ta­ges i ed på den be­slut­ning – her­un­der spil­ler­ne.

Mi­cha­el Laud­rup hav­de el­lers va­e­ret den gyld­ne ka­nin at hi­ve op af hat­ten. Men det er ik­ke en ka­ta­stro­fe for DBU, at Mi­cha­el Laud­rup ik­ke er kan­di­dat. Selv­føl­ge­lig hav­de man råbt hur­ra, hvis Mi­cha­el Laud­rup hav­de sagt ja – det er vel for po­k­ker ’Mi­ster’, vi ta­ler om.

Men hur­ra’et hav­de og­så bun­det i me­get an­det end at få en ka­pa­ci­tet ind på po­sten. Med den kik­se­de EM-kva­li­fi­ka­tion er der for al­vor lang tid til VM i Rusland i 2018. Og der skal sa­el­ges bil­let­ter i he­le den pe­ri­o­de. Det vil­le Mi­cha­el Laud­rup va­e­re ga­rant for. Med Åge Ha­rei­de er det vel ik­ke selvskre­vet ... KOM­MERCI­ELT VIL­LE MI­CHA­EL Laud­rup va­e­re en la­ek­ker­bi­sken for DBU. Men hvad med det an­det? Med rol­len som ret­nings­ud­stik­ker for dansk fod­bold. Med vis­he­den om, at re­sul­ta­ter­ne nok skul­le kom­me. Her er jeg ret over­be­vist om, at man ik­ke har va­e­ret så sik­ker. For ka­ster man et blik på Mi­cha­el Laud­rups kar­ri­e­re som tra­e­ner, er det na­er­me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at det en­der i ska­en­de­ri­er og af­brud­te sam­ar­bej­der. Og det har DBU ik­ke brug for. DET ER TRIST for dansk fod­bold, at Mi­cha­el Laud­rup ik­ke bli­ver dansk land­stra­e­ner i den­ne om­gang. For der er om no­get brug for et for­vent­nin­gens liv­gi­ven­de pust ind i om­kla­ed­nings­rum­met. Be­folk­nin­gens for­vent­nin­ger er skru­et helt ned, og med al ae­re og respekt for Åge Ha­rei­de, der li­ge nu er fa­vo­rit­ten, skal han le­ve­re re­sul­ta­ter­ne, før der igen vil va­e­re be­gej­string – ik­ke omvendt. Det vil­le Mi­cha­el Laud­rup va­e­re i stand til. Men med tan­ke på, at Mi­cha­el Laud­rup al­le­re­de på for­hånd la­der til at ha­ve et an­strengt for­hold til DBUs øver­ste le­del­se, kan man ik­ke kom­me udenom den åben­ly­se kol­li­sions­kurs, der hur­tigt kun­ne op­stå. Der­for vil man og­så va­e­re skuf­fet i DBU, men man vil ik­ke va­e­re over­ra­sket. DET ER MED an­dre ord et tå­le­ligt ne­der­lag for DBU, at Mi­cha­el Laud­rup nu er ude af lig­nin­gen. Ka­ster man et blik på Mi­cha­el Laud­rups kar­ri­e­re som tra­e­ner, er det na­er­me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at det en­der i ska­en­de­ri­er og af­brud­te sam­ar­bej­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.