Ag­ger og co. skal hja­el­pe DBU

BT - - FARVEL, OLSEN -

ger­ne vil in­vol­ve­re de en­kel­te spil­le­re. Og det kom­mer vi na­tur­lig­vis til at gø­re. Det hand­ler bå­de om kri­te­ri­er­ne, vi va­el­ger ud fra, og for­hold om­kring hol­det,« si­ger Claus Bret­ton-Mey­er.

Det er el­lers ik­ke me­re end 11 uger si­den, at Da­ni­el Ag­ger over for BT gav ud­tryk for, at han og Spil­ler­rå­det slet ik­ke for­ven­te­de at bli­ve spurgt til rå­ds om Ol­sens af­lø­ser.

»Jeg er ik­ke ble­vet hørt, og det reg­ner jeg hel­ler ik­ke med at bli­ve. Jeg for­ven­ter ik­ke, at der er no­gen, der hi­ver fat i mig for at hø­re om den na­e­ste land­stra­e­ner,« sag­de Da­ni­el Ag­ger den­gang. Sta­dig i di­a­log Men det kom­mer DBU alt­så til. Og nu skal Ag­ger snart til at for­hol­de sig til kon­kre­te em­ner, for fel­tet er sna­ev­ret godt ind fra 40 kan­di­da­ter til 10 – og nu ba­re få af de helt sto­re fa­vo­rit­ter. Den ene alt­så an­gi­ve­ligt Åge Ha­rei­de.

»Vi er fort­sat er i di­a­log med tre­fi­re kan­di­da­ter. Og nej, vi har ik­ke en af­ta­le på plads,« si­ger Claus Bret­ton-Mey­er. pro­ces. Og hvis du kom­mer til det en dag, vil du for­stå bag­grun­den for det. Man er altid lø­ben­de i di­a­log med for­skel­li­ge kan­di­da­ter, og tin­ge­ne er ik­ke af­kla­ret. Det er et ud­tryk for, at vi ik­ke har af­slut­tet pro­ces­sen, og at vi fort­sat er i di­a­log,« si­ger Bret­ton-Mey­er.

Som BT tid­li­ge­re har for­talt, har Mi­cha­el Laud­rup va­e­ret øn­ske­kan­di­da­ten he­le vej­en igen­nem, og der har va­e­ret di­a­log, men han har he­le ti­den va­e­ret tviv­len­de. Og­så den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stra­e­ner Bob Brad­ley har va­e­ret i spil og haft ind­le­den­de snak­ke med DBU, men han har skif­tet job­bet i Sta­ba­ek ud med et i fran­ske Le Hav­re.

Der­for er Åge Ha­rei­de alt­så nu fa­vo­rit iføl­ge Po­li­ti­ken og TV 2 Sport. Og det er mu­lig­vis og­så det lidt bil­li­ge­re valg i for­hold til ek­sem­pel­vis den tid­li­ge­re Glad­bach-tra­e­ner Luci­en Fav­re, som og­så har va­e­ret i spil. For der ske­les til løn­nen og­så i DBU, er­ken­der Bret­ton-Mey­er.

»Vi er først og frem­mest in­ter­es­se­re­de i at få den rig­ti­ge kan­di­dat. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at DBU ik­ke er ver­dens ri­ge­ste fod­bold­for­bund. Men jeg er sik­ker på, at vi kan få en me­get re­le­vant kan­di­dat i for­hold til den løn­ram­me, vi har.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.