Så­dan er pro­ces­sen

BT - - FARVEL, OLSEN -

HVIS DU KEN­DER ’Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’, har du hørt Jakob Kjeld­berg si­ge no­get af det, som DBU-di­rek­tør Claus Bret­ton-Mey­er og­så kun­ne ha­ve gjort i for­bin­del­se med ar­bej­det med at fin­de en ny land­stra­e­ner. De star­te­de 40 – nu er der tre-fi­re til­ba­ge. Hvis du ik­ke ken­der det, går det nok og­så. DBU HAR LA­VET li­sten over kan­di­da­ter, og fra den før­ste lid­ste på 40, blev der skå­ret ned til ti eg­ne­de kan­di­da­ter. Her gik DBU i di­a­log med al­le 10 for at hø­re na­er­me­re om de­res spil­fi­lo­so­fi, kend­skab til dansk fod­bold og in­ter­es­se i job­bet.

Dis­se sam­ta­ler skar folk fra, og nu er vi alt­så ne­de på et felt af tre-fi­re kan­di­da­ter, hvor­fra den en­de­li­ge fin­des. Nu går de sid­ste og mest in­ten­se sam­ta­ler i gang, og her ind­dra­ges de vig­tig­ste spil­le­re - blandt an­dre an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger - og­så. AL­LER­HELST SKAL EN af­ta­le va­e­re på plads in­den jul. Men det er ik­ke sik­kert, at han og­så bli­ver of­fent­lig­gjort in­den jul, po­in­te­r­e­de Bret­ton-Mey­er og gen­for­tal­te si­ne krav til en kom­men­de land­stra­e­ner:

Han

Han

skal

skal ha­ve in­ter­na­tio­nal

er­fa­ring ha­ve do­ku­men­te­re­de

re­sul­ta­ter

Han skal ha­ve for­stå­el­se for den dan­ske spil­lestil (Den rø­de tråd)

Men det be­hø­ver ik­ke la­en­ge­re va­e­re en ’yn­gre mo­del’ som Bret­ton-Mey­er el­lers tid­li­ge­re har sagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.