De er og­så ble­vet na­evnt

BT - - FARVEL, OLSEN -

Luci­en Fav­re Den tid­li­ge­re Borus­sia Mön­cheng­lad­bach-tra­e­ner har va­e­ret på DBUs li­ste af mu­li­ge kan­di­da­ter. Og uni­o­nen har da og­så va­e­ret i Tys­kland for at se na­er­me­re på schweize­ren, som BT tid­li­ge­re har skre­vet. Men ka­er­lig­he­den har umid­del­bart ik­ke va­e­ret gen­ga­eldt. Fav­re vil iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke va­e­re land­stra­e­ner og har og­så tid­li­ge­re af­vist hjem­lan­det Schweiz. Han ser sig selv fort­sat som klub­tra­e­ner, selv om han i øje­blik­ket er ar­bejds­løs. Kas­per Hjul­mand Den tid­li­ge­re FC Nord­s­ja­el­land – og Mainz-tra­e­ner er le­dig på mar­ke­det og blev af man­ge ud­råbt til en op­lagt kan­di­dat til po­sten. Han vil­le pas­se per­fekt ind i DBU, lød ra­e­son­ne­ment­et. Men så­dan har man ik­ke set på det i DBU, der al­drig for al­vor tog Hjul­mand ind i over­vej­el­ser­ne. Lars La­ger­bäck Den tid­li­ge­re sven­ske land­stra­e­ner har haft stor suc­ces i spid­sen for Island, som han på miraku­løs vis kva­li­fi­ce­re­de til en slut­run­de for før­ste gan­ge i na­tio­nens hi­sto­rie. Med kon­trak­t­ud­løb til na­e­ste som­mer har der va­e­ret spe­ku­le­ret i, om han kun­ne va­e­re en kan­di­dat til job­bet. Ik­ke me­get ty­der dog på, at han er med i det af­slut­ten­de ra­es.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.