Mor­ten Ol­sens r

BT - - FARVEL, OLSEN -

og det pas­ser fint til den per­son, han er. Det er klart, at det var en spe­ci­el si­tu­a­tion, da han sag­de far­vel til spil­ler­ne. Det var selv­føl­ge­lig fø­lel­ses­la­det,« sup­ple­rer as­si­stent­tra­e­ner Pe­ter Bon­de, som og­så selv er fa­er­dig med lands­hol­det. For­be­redt far­vel Al­le­re­de tirs­dag mor­gen hav­de Mor­ten Ol­sen haft sva­ert ved at hol­de si­ne fø­lel­ser til­ba­ge.

»Man kun­ne godt ma­er­ke på Mor­ten, at han var emo­tio­nelt ramt. Det kun­ne man al­le­re­de fra mor­genstun­den ved tak­tik­mø­det. Det be­tød rig­tig me­get for ham, og han var na­er­mest i tå­rer, da vi hav­de tak­tik­mø­de. Det kun­ne man se på ham og ma­er­ke på hans stem­me,« si­ger Yus­suf Poul­sen og til­fø­jer:

»Det er der hel­ler ik­ke no­get at si­ge til ef­ter 15 år i job­bet, og når man godt ved, at det er den sid­ste land­skamp, hvis man ik­ke går vi­de­re. Han var me­get me­re kraf­tig i sin må­de at sa­et­te os op, end hvad han har va­e­ret før­hen. Ik­ke at han ik­ke har va­e­ret god til det før, men han var ba­re me­re ta­endt den­ne gang. Man kun­ne se på hans kro­p­s­sprog og at­ti­tu­de, at nu skul­le vi fan­de­me ud at vin­de den fod­bold­kamp, for det kun­ne va­e­re den sid­ste«.

Og det blev det. En sam­let sejr på 4-3 til sven­sker­ne gjor­de 2015 og Mor­ten Ol­sens 35. år som først lands­holds­spil­ler og si­den land­stra­e­ner til det sid­ste. Mor­ten valg­te, at han skul­le ha­ve sin af­sked li­ge dér i om­kla­ed­nings­rum­met, og det pas­ser fint til den per­son, han er

Pe­ter Bon­de

Selv om al­le om­kring hol­det hav­de tro­et på en sam­let sejr over Sve­ri­ge og ef­ter­føl­gen­de sad knu­ste til­ba­ge i om­kla­ed­nings­rum­met, var der i spil­ler­trup­pen og­så en er­ken­del­se af, at Zla­tan Ibra­him­ovic og de an­dre blå-gu­le mod­stan­de­re kun­ne bli­ve for stor en mund­fuld. Og at det så vil­le be­ty­de et far­vel fra Ol­sen.

Straks ef­ter Mor­ten Ol­sens af­skedsa­lut hev an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger da og­så en ga­ve frem til sin chef, og et ma­le­ri på to gan­ge en me­ter, som af­bil­de­de en di­ri­ge­ren­de Mor­ten Ol­sen på gra­es­pla­e­nen, blev af­le­ve­ret før en ta­le fra an­fø­re­ren.

Da­ni­el Ag­ger for­tal­te Mor­ten Ol­sen, at han nok er den per­son, som har be­ty­det mest for Brønd­by-spil­le­rens fod­bold­kar­ri­e­re.

An­fø­re­ren fik for­talt man­den, der i 2005 gav Ag­ger de­but på A-lands­hol­det, at det var ae­r­ger­ligt, at han ik­ke kun­ne fort­sa­et­te, for­di

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.