Rø­ren­de af­sked

BT - - FARVEL, OLSEN -

han var så god en tra­e­ner. Og det men­te de fle­ste af spil­ler­ne på lands­hol­det. Den ta­le fik he­le for­sam­lin­gen til at af­le­ve­re en klapsal­ve. En lang en. Ol­sens ha­evn Og her slut­te­de det så re­elt set for Mor­ten Ol­sen.

Ef­ter land­skam­pe er der den sa­ed­van­li­ge bankét i Par­kens VIP-lo­ge med del­ta­gel­se fra spil­ler­ne samt DBUs top­folk. Det er her, fo­kus­per­so­ner som ju­bila­rer, de­butan­ter og an­dre godt­folk hol­der en ta­le, og det er no­get, som så­dan set for­ven­tes af dem.

36-åri­ge Lars Ja­cob­sen, der og­så med­del­te sit far­vel til lands­hol­det, rej­ste sig fra sit bord og gav til ken­de, at han i for­la­en­gel­se af Da­ni­el Ag­gers ta­le i om­kla­ed­nings­rum­met og­så vil­le er­kla­e­re, at Mor­ten Ol­sen er den tra­e­ner, der har be­ty­det mest for ham. Ol­sen fik og­så at vi­de, at han skul­le ha­ve me­get af aeren for, at Lars Ja­cob­sen er nå­et så langt i sin kar­ri­e­re, som han er.

Da Lars Ja­cob­sen sat­te sig igen, sku­e­de for­sam­lin­gen et øje­blik hen mod Mor­ten Ol­sen for at få den na­e­ste stå­en­de ta­le, men Ol­sen blev sid­den­de og fik på sin egen må­de stuk­ket end­nu en gang til DBU-le­del­sen med di­rek­tør Claus Bret­ton-Mey­er i spid­sen.

Det var Claus Bret­ton-Mey­er, som i novem­ber prok­la­me­re­de i Po­li­ti­ken, at det ik­ke vil­le va­e­re uta­en­ke­ligt Han var na­er­mest i tå­rer, da vi hav­de tak­tik­mø­de

Yus­suf Poul­sen

at fy­re no­gen – hel­ler ik­ke den tro tje­ner Mor­ten Ol­sen – hvis re­sul­ta­ter­ne fej­l­e­de, og det in­ter­view blev i man­ge me­di­er tol­ket som det før­ste of­fent­li­ge be­vis på sto­re ue­nig­he­der mel­lem Mor­ten Ol­sen og DBU­le­del­sen.

Ol­sen hav­de in­den da be­kla­get sig over, at der ik­ke hav­de va­e­ret øko­no­mi til, at den år­li­ge tur med liga­lands­hol­det, som var en ka­ep­he­st for Ol­sen, men udadtil hav­de Mor­ten Ol­sen va­e­ret god til at hol­de ma­sken.

I ste­det an­så man det for hans må­de at få ha­evn, da han i marts for­kla­re­de, at han vil­le stop­pe som land­stra­e­ner se­ne­st til som­mer - vel at ma­er­ke uden først at op­ly­se DBUtop­pen om sin be­slut­ning.

Sam­me DBU-top måt­te un­der land­skamps­ban­ket­ten se langt ef­ter en tak­ket­a­le fra Mor­ten Ol­sen. Den hav­de han tid­li­ge­re gi­vet spil­ler­ne. Dem, der be­tød mest for ham.

Så da mid­da­gen var for­bi, gav al­le spil­ler­ne Mor­ten Ol­sen hån­den, og hver for en fik de en lil­le hil­sen og et godt fod­bol­d­råd med på vej­en. Så­dan er han. Fod­bol­dens mand. Spil­ler­nes mand gen­nem 15 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.